Assessories · Tràmits i documentació

Accident de treball

Accident de treball o malaltia professional

UNIÓ DE MÚTUES col·labora amb la Seguretat Social en la cobertura de contingències d’accidents de treball i malalties professionals i presta l’assistència sanitària des del mateix moment en què es produeix l’accident o la malaltia professional (assistència mèdica, farmacèutica o quirúrgica, subministrament d’aparells protètics i ortopèdics, cirurgia plàstica i reparadora i vehicles per a invàlids), així com les prestacions recuperadores i de rehabilitació pertinents.

Què és un accident de treball?

Segons la llei, es considera accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o per conseqüència del treball que exerceix per compte aliè.

Tenen la consideració d’accidents de treball:

Els que pateix el treballador en anar o tornar de la feina.

Els que pateix amb ocasió o com a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar o en tornar del lloc en què s’exerceixen les funcions pròpies d’aquests càrrecs.

Els ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i que són diferents de les de la seva categoria professional, fa el treballador en compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interés del bon funcionament de l’empresa.

Els esdevinguts en actes de salvament i en d’altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tenen connexió amb el treball.

Les malalties no incloses en el quadre de malalties professionals que el treballador contrau amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la malaltia ha sigut per causa exclusiva de l’execució d’aquesta.

Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.

Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties incurrents que constitueixen complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix o tenen el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s’ha situat el pacient per a la seva curació.

Es presumeix, tret que hi hagi proves en contra, que són constitutives d’accident de treball, les lesions que pateix el treballador durant el temps i el lloc de treball (art. 156 LGSS).

I en el cas de treballadors autònoms?

En el cas del treballador autònom, és accident de treball tota lesió corporal que sofreixi com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim, incloent tant els accidents en desplaçaments en l’exercici de la seva activitat (accidents en missió) com els ocorreguts en anar o tornar del treball (accidents in itínere) entenent com a centre de treball el domicili fiscal de l’autònom.

En el supòsit del treballador autònom dependent econòmicament, s’hi inclouen els accidents “in itinere” i la presumpció de laboralitat.

Els principis que guien la nostra actuació són curar bé, aviat i a prop. Amb aquesta finalitat, fem un esforç constant per a oferir un servei sanitari d’acord amb les demandes de l’empresari més exigent.

Davant de qualsevol accident de treball, el treballador protegit pot acudir al centre d’Unió de Mútues més pròxim al lloc on es trobi. Podeu consultar el nostre centre més pròxim telefonant gratuïtament al 900 100 692.

La Línia Assistencial 24h està operativa tots els dies de l’any.

Si no heu acudit a un centre propi nostre és molt important que, una vegada ha passat l’accident, informeu Unió de Mútues del centre on es troba el treballador (en cas d’estar hospitalitzat), amb l’objecte d’efectuar una comunicació ràpida amb els facultatius que l’atenen i garantir així un control adequat de l’assistència que es presta.

L’empresari es pregunta cada vegada més sovint com treballa l’empresa subministradora de serveis sanitaris, com controla les seves prestacions i com analitza els seus resultats, ja que està en joc la salut dels seus empleats.

A UNIÓ DE MÚTUES utilitzem els protocols sanitaris com una eina per a quantificar la nostra prestació sanitària. Aquests protocols ens permeten valorar els nostres resultats i saber si es compleix el nostre objectiu, és a dir, la prestació de l’assistència sanitària amb la qualitat adequada. A més, serveixen per a actuar de la mateixa manera, en processos iguals, independentment del facultatiu que presti l’assistència sanitària i del lloc on es faci.

Alguns exemples dels protocols amb què tractem les patologies més freqüents són el protocol de fractures, dut a terme per membres de la Fundación Müller España; el protocol de lumbàlgies, mitjançant el sistema MedX, un sistema innovador al nostre país però utilitzat àmpliament als EUA i Alemanya, i el protocol per a grans articulacions com l’espatlla.

A UNIÓ DE MÚTUES concedim una importància especial a les persones. Per això pensem que una assistència sanitària de qualitat s’ha de prestar en les instal·lacions adequades, amb els mitjans més avançats i pels millors professionals, per a donar resposta a qualsevol problema que es derivi d’un accident laboral o d’una malaltia professional. Un dels nostres compromisos principals és l’atenció personalitzada, adaptada a cada cas i a cada treballador.

Incapacitat Temporal

Incapacitat temporal per contingències comunes

Unió de Mútues posa a disposició de les empreses mutualistes una unitat especialitzada en la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes. La professionalitat de la unitat, conseqüència de la coordinació i de l’experiència, permet que el seguiment i el control dels processos tingui com a resultat una optimització tant de la duració com de la recuperació dels treballadors afectats. Pretenem doncs, més eficiència per a les parts.

A través d’aquesta unitat, estem en disposició d’efectuar un seguiment integral dels processos sobre la base dels mecanismes d’actuació següents:

 • Avaluació dels informes i diagnòstics dels servicis públics de salut.
 • Valoració de l’actuació a dur a terme a partir d’aquests.
 • Reconeixements clínics amb la periodicitat que la patologia requereixi.
 • Sempre amb criteri mèdic i quan el cas ho requereixi, s’eleva davant la inspecció mèdica la Proposta d’Alta corresponent.
 • Sempre que el procés es consideri definitiu i incapacitant, la mútua pot proposar la valoració d’inici d’expedient d’incapacitat permanent, sense que s’arribi a exhaurir la duració màxima permesa d’incapacitat temporal per contingències comunes.
 • Unió de Mútues ofereix, sempre unint el criteri mèdic i seguint els acords amb els diversos servicis públics de salut, les proves diagnòstiques complementàries (TAC, ressonància, radiografies, electromiografies, etc.) per a reduir els temps d’espera en Seguretat Social i agilitzar d’aquesta manera el procés.
 • Per a aquest tipus d’actuacions cal, entre altres requisits, que el treballador estingui de baixa, el seu consentiment i l’autorització del Servici Públic de Salut.
 • Unió de Mútues també està facultada per a intervenir de manera assistencial en el procés mitjançant cirurgia, previ consentiment del treballador i autorització del Servici Públic de Salut, per a ajudar a una recuperació més ràpida de l’afectat.

Cessament d'activitat de treballadors autònoms

La Llei

Text complet

Accediu al text íntegre del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. TÍTOL V. Protecció per cessament d’activitat.

Accediu al text íntegre de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Accediu al text íntegre del Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Accediu al text íntegre de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Resum

Hem preparat un resum que us permetrà comprendre la llei d’una manera clara, ràpida i pràctica.

Baixa el resum

La Llei pas a pas

La prestació per cessament d’activitat és la prestació per atur dels treballadors autònoms que, tot i que poden i volen exercir una activitat econòmica o professional, han cessat en la seua activitat.

Quins són els requisits necessaris per a aquesta prestació?

Per sol·licitar aquesta prestació cal:

 • Estar afiliat i d’alta al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms al Règim Especial dels Treballadors del Mar, si s’escau.
 • Tindre cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat (12 mesos).
 • Trobar-se al corrent de pagament en les quotes de la Seguretat Social.
 • No haver complit l’edat ordinària de jubilació, tret que el treballador autònom no tinga el període mínim de cotització requerit per a jubilar-se.

Solicitud del cese de actividad

Els autònoms han de sol·licitar a Unión de Mutuas el reconeixement de la situació legal per cessament d’activitat. Aquest reconeixement dóna dret al gaudi de la prestació econòmica a partir del primer dia del mes següent al qual es va produir el cessament d’activitat.

esquema

Si es presenta la sol·licitud fora de termini es descomptaran del període de percepció els dies que hi haja entre la data en què haura d’haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.

Quant es percep i qui paga?

Unión de Mutuas abonarà al treballador autònom el 70 % de la mitjana de la base de cotització dels 12 últims mesos.

Unión de Mutuas dictarà una resolució en el termini de trenta dies hàbils des que reba la sol·licitud i tota la documentació necessària, bé per a reconèixer la prestació i indicar en aquest cas el període de percepció de la prestació i la quantia mensual, o bé per a denegar el dret a la prestació.

Qui paga?

La resolució de la mútua us dóna dret a la prestació econòmica corresponent a partir del primer dia del mes immediatament següent al mes en què es va produir el fet causant del cessament d’activitat, així com a l’abonament per part d’Unión de Mutuas, durant el període que dure la prestació, de la cotització de Seguretat Social del treballador autònom per contingències comuns.

Causes que justifiquen el cessament d’activitat

A) Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius. Si teniu un establiment obert al públic se n’exigeix el tancament:

1.º Pèrdues derivades d’un any complet superiors al 10 % dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.

2.º Execucions judicials o administratives de deutes reconeguts, que comporten almenys el 30 % dels ingressos de l’exercici anterior al cessament.

3.º Declaració judicial de concurs que impedisca continuar l’activitat.

B) Força major.

C) Pèrdua de la llicència administrativa

sempre que no estiga motivada per la comissió d’infraccions penals.

D) Violència de gènere

determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.

E) Divorci o acord de separació matrimonial

mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercira funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge.

F) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat els treballadors autònoms dependents econòmicament, en els supòsits següents (també és aplicable als que no tinguen aquest reconeixement, sempre que la seua activitat complisca amb les mateixes condicions, establides en l’article 11 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, i en l’article 2 del RD 197/2009):

 • Terminació de la duració convinguda del contracte d’obra o servici.
 • Incompliment contractual greu del client.
 • Rescissió de la relació contractual per causa justificada pel client.
 • Rescissió de la relació contractual per causa injustificada pel client.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del client.

G) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris que cessen per alguna de les situacions següents:

1r Pèrdues derivades d’un any complet superiors al 10 % dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.

2n Execucions judicials o administratives de deutes reconeguts, que comporten almenys el 30 % dels ingressos de l’exercici anterior al cessament.

3r Declaració judicial de concurs.

4t Mort, jubilació o incapacitat permanent del titular del negoci en què es fan funcions d’ajuda familiar.

5é Força major: canvi de cultiu o d’activitat ramadera, dany en les explotacions agràries o ramaderes, període d’eradicació de malalties.

6é Pèrdua de llicència administrativa.

7é Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.

8é Divorci o separació matrimonial mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercira funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge.

H) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors de cooperatives de treball associat que cessen per alguna de les situacions següents:

1r Per expulsió improcedent de la cooperativa.

2n Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major.

3r Per finalització del període a què es va limitar el vincle societari de duració determinada.

4t Per causa de violència de gènere, en les sòcies treballadores.

5é Per pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa.

I) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors autònoms per la seua condició de socis de societats de capital:

1r Quan cessen involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de servicis a aquesta i la societat haja incorregut en pèrdues en els termes que preveu l’article 331.1.a).1r o bé haja disminuït el seu patrimoni net per davall de les dues terceres parts de la xifra del capital social.

2n El cessament d’activitat dels socis de les entitats capitalistes s’ha d’acreditar mitjançant l’acord adoptat en junta pel qual es dispose el cessament en el càrrec d’administrador o conseller juntament amb el certificat emés pel Registre Mercantil que acredite la inscripció de l’acord. En el supòsit de cessament en la prestació de servicis es requerirà l’aportació del document que ho acredite així com l’acord de la junta de reducció del capital per pèrdues.

En tots dos casos es requerirà l’acreditació de la situació de pèrdues o de disminució del patrimoni net en els termes que establix l’apartat 1.

+ REQUISITS

La prestació per cessament d’activitat és la prestació per atur dels treballadors autònoms que, tot i que poden i volen exercir una activitat econòmica o professional, han cessat en la seua activitat.

Quins són els requisits necessaris per a aquesta prestació?

Per sol·licitar aquesta prestació cal:

 • Estar afiliat i d’alta al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms al Règim Especial dels Treballadors del Mar, si s’escau.
 • Tindre cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat (12 mesos).
 • Trobar-se al corrent de pagament en les quotes de la Seguretat Social.
 • No haver complit l’edat ordinària de jubilació, tret que el treballador autònom no tinga el període mínim de cotització requerit per a jubilar-se.
+ SOL·LICITUD

Solicitud del cese de actividad

Els autònoms han de sol·licitar a Unión de Mutuas el reconeixement de la situació legal per cessament d’activitat. Aquest reconeixement dóna dret al gaudi de la prestació econòmica a partir del primer dia del mes següent al qual es va produir el cessament d’activitat.

esquema

Si es presenta la sol·licitud fora de termini es descomptaran del període de percepció els dies que hi haja entre la data en què haura d’haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.

+ QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

Quant es percep i qui paga?

Unión de Mutuas abonarà al treballador autònom el 70 % de la mitjana de la base de cotització dels 12 últims mesos.

Unión de Mutuas dictarà una resolució en el termini de trenta dies hàbils des que reba la sol·licitud i tota la documentació necessària, bé per a reconèixer la prestació i indicar en aquest cas el període de percepció de la prestació i la quantia mensual, o bé per a denegar el dret a la prestació.

Qui paga?

La resolució de la mútua us dóna dret a la prestació econòmica corresponent a partir del primer dia del mes immediatament següent al mes en què es va produir el fet causant del cessament d’activitat, així com a l’abonament per part d’Unión de Mutuas, durant el període que dure la prestació, de la cotització de Seguretat Social del treballador autònom per contingències comuns.

+ CAUSES CESSAMENT

Causes que justifiquen el cessament d’activitat

A) Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius. Si teniu un establiment obert al públic se n’exigeix el tancament:

1.º Pèrdues derivades d’un any complet superiors al 10 % dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.

2.º Execucions judicials o administratives de deutes reconeguts, que comporten almenys el 30 % dels ingressos de l’exercici anterior al cessament.

3.º Declaració judicial de concurs que impedisca continuar l’activitat.

B) Força major.

C) Pèrdua de la llicència administrativa

sempre que no estiga motivada per la comissió d’infraccions penals.

D) Violència de gènere

determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.

E) Divorci o acord de separació matrimonial

mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercira funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge.

F) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat els treballadors autònoms dependents econòmicament, en els supòsits següents (també és aplicable als que no tinguen aquest reconeixement, sempre que la seua activitat complisca amb les mateixes condicions, establides en l’article 11 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, i en l’article 2 del RD 197/2009):

 • Terminació de la duració convinguda del contracte d’obra o servici.
 • Incompliment contractual greu del client.
 • Rescissió de la relació contractual per causa justificada pel client.
 • Rescissió de la relació contractual per causa injustificada pel client.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del client.

G) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris que cessen per alguna de les situacions següents:

1r Pèrdues derivades d’un any complet superiors al 10 % dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.

2n Execucions judicials o administratives de deutes reconeguts, que comporten almenys el 30 % dels ingressos de l’exercici anterior al cessament.

3r Declaració judicial de concurs.

4t Mort, jubilació o incapacitat permanent del titular del negoci en què es fan funcions d’ajuda familiar.

5é Força major: canvi de cultiu o d’activitat ramadera, dany en les explotacions agràries o ramaderes, període d’eradicació de malalties.

6é Pèrdua de llicència administrativa.

7é Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.

8é Divorci o separació matrimonial mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercira funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge.

H) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors de cooperatives de treball associat que cessen per alguna de les situacions següents:

1r Per expulsió improcedent de la cooperativa.

2n Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major.

3r Per finalització del període a què es va limitar el vincle societari de duració determinada.

4t Per causa de violència de gènere, en les sòcies treballadores.

5é Per pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa.

I) Es trobaran en situació legal de cessament d’activitat tots els treballadors autònoms per la seua condició de socis de societats de capital:

1r Quan cessen involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de servicis a aquesta i la societat haja incorregut en pèrdues en els termes que preveu l’article 331.1.a).1r o bé haja disminuït el seu patrimoni net per davall de les dues terceres parts de la xifra del capital social.

2n El cessament d’activitat dels socis de les entitats capitalistes s’ha d’acreditar mitjançant l’acord adoptat en junta pel qual es dispose el cessament en el càrrec d’administrador o conseller juntament amb el certificat emés pel Registre Mercantil que acredite la inscripció de l’acord. En el supòsit de cessament en la prestació de servicis es requerirà l’aportació del document que ho acredite així com l’acord de la junta de reducció del capital per pèrdues.

En tots dos casos es requerirà l’acreditació de la situació de pèrdues o de disminució del patrimoni net en els termes que establix l’apartat 1.

La duració de la prestació es calcularà en funció dels períodes de cotització en els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, dels quals, almenys, 12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament d’acord amb l’escala següent:

Període de cotització (mesos)Duració de la prestació (mesos)
De dotze a dèsset4
De díhuit a vint-i-tres6
De vint-i-quatre a vint-i-nou8
De trenta a trenta-cinc10
De trenta-sis a quaranta-dos12
De quaranta-tres a quaranta-set16
De quaranta-huit en endavant26

Han de transcórrer 12 mesos de nou perquè el treballador autònom que haja gaudit el dret a la prestació econòmica per cessament d’activitat puga tornar a sol·licitar-la.

Finançament

La protecció per cessament d’activitat es finança exclusivament amb càrrec a la cotització per aquesta contingència. La data d’efectes de la cobertura comença a partir del primer dia del mateix mes en què siga formalitzada.

Base de cotització

La base de cotització per cessament d’activitat es correspon amb la base de cotització del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que haja triat, com a pròpia, el treballador autònom d’acord amb el que establixen les normes d’aplicació, o bé la que li corresponga com a treballador per compte propi al Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Tipus de cotització

El tipus de cotització corresponent a la protecció de la Seguretat Social per cessament d’activitat, aplicable a la base determinada a l’apartat anterior, s’establix de conformitat amb el que disposa l’article 19 de Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, a fi de mantenir la sostenibilitat financera del sistema de protecció, la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici establix el tipus de cotització aplicable a l’exercici a què es referix.

+ DURACIÓ

La duració de la prestació es calcularà en funció dels períodes de cotització en els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, dels quals, almenys, 12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament d’acord amb l’escala següent:

Període de cotització (mesos)Duració de la prestació (mesos)
De dotze a dèsset4
De díhuit a vint-i-tres6
De vint-i-quatre a vint-i-nou8
De trenta a trenta-cinc10
De trenta-sis a quaranta-dos12
De quaranta-tres a quaranta-set16
De quaranta-huit en endavant26

Han de transcórrer 12 mesos de nou perquè el treballador autònom que haja gaudit el dret a la prestació econòmica per cessament d’activitat puga tornar a sol·licitar-la.

+ FINANCIACIÓ, BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ

Finançament

La protecció per cessament d’activitat es finança exclusivament amb càrrec a la cotització per aquesta contingència. La data d’efectes de la cobertura comença a partir del primer dia del mateix mes en què siga formalitzada.

Base de cotització

La base de cotització per cessament d’activitat es correspon amb la base de cotització del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que haja triat, com a pròpia, el treballador autònom d’acord amb el que establixen les normes d’aplicació, o bé la que li corresponga com a treballador per compte propi al Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Tipus de cotització

El tipus de cotització corresponent a la protecció de la Seguretat Social per cessament d’activitat, aplicable a la base determinada a l’apartat anterior, s’establix de conformitat amb el que disposa l’article 19 de Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, a fi de mantenir la sostenibilitat financera del sistema de protecció, la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici establix el tipus de cotització aplicable a l’exercici a què es referix.

Bonus

Desplaçament a l'estranger

Assistència sanitària a l’estranger

Aquesta informació també es pot sol•licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telefònica o mitjançant la pàgina web) o es pot consultar al nostre Servei d’Assistència a l’Estranger (+34 964 238 111).

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social – Informació internacional

Quins tràmits cal fer abans d’un viatge laboral a l’estranger

Per a totes les destinacions: us heu de dirigir a la Tresoreria General i entregar el model de sol•licitud TA.300.

Model de sol•licitud TA.300

Cal emplenar aquest model quan un empresari enviï algun dels seus treballadors a fer l’activitat temporalment en un altre país i pugui ser d’aplicació la legislació espanyola de Seguretat Social, i igualment quan el treballador per compte propi es traslladi temporalment a fer la seva activitat a un altre país i pugui continuar mantenint l’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi. També s’ha d’emplenar en el supòsit de fer l’activitat per compte aliè o propi simultàniament o alternativament en diversos països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Us recomanem que, per a planificar el desplaçament, tingueu en compte les dades de contacte de les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats als diversos països.

Enllaç a les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats

1. Tràmits addicionals per a desplaçaments a la UE, l’EEE i Suïssa

Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia i Xipre.

Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Suïssa (només per a treballadors amb nacionalitat de la CEE).

La direcció provincial o l’administració corresponent expedirà el formulari A.1 o E.101, segons el Reglament CE a aplicar, en què es certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament a un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i, a conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu. També s’ha de sol•licitar l’emissió del formulari E106/S1 que cobreix l’assistència sanitària dels treballadors i dels familiars que els acompanyen.

A més d’aquest formulari, el treballador ha de disposar de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor, per als seus viatges a altres països on no estiguin destacats per motius de treball. S’ha de gestionar a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per telèfon (900 166 565) o telemàticament.

Sol•licitud Targeta Sanitària Europea (TSE)

*En el cas de treballadors que es desplacin a exercir l’activitat a França, quan sigui aplicable l’article 17 del Reglament 1408/1971 o l’article 16 del Reglament 883/2004, s’ha d’adjuntar el qüestionari emplenat degudament.

Qüestionari

2. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països amb conveni bilateral

Països no comunitaris amb conveni bilateral (amb o sense inclusió d’assistència sanitària): Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà (excepte Quebec), Colòmbia, Corea, República Dominicana, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i Xile.

A més de presentar el model de sol•licitud TA.300, s’ha d’emplenar el formulari corresponent, segons el país de trasllat, i emplenar tres exemplars (per als desplaçaments inicials) o quatre exemplars (per a les pròrrogues).

Formularis a països amb conveni bilateral

3. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

A més de presentar el model de sol•licitud TA.300, i encara que no estan aprovats definitivament els formularis per a l’aplicació d’aquest conveni multilateral per part de la Secretaria General de l’Organització Iberoamericana de la Seguretat Social, com que es té constància de la seva utilització per part dels altres països, s’han d’utilitzar també a Espanya els formularis següents.

Formularis a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

4. Tràmits addicionals per a altres destinacions

Formularis de treballadors desplaçats:

A ambaixades i consolats de països sense conveni bilateral

A Turquia

A les illes de Man o de Jersey (Regne Unit)

A Suïssa (per a nacionals de tercers països -no de la Unió Europea-)

Què fer en cas d’accident laboral en l’estrangers

Assistència sanitària

1. Països membres de la UE, el EEE, Suïssa o amb conveni bilateral d’assistència sanitària (Andorra, Brasil, Xile, Equador, el Marroc, Perú i Tunísia).

Tot treballador que sofreixi un accident de treball en aquests països i precisi d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar la Targeta Sanitària Europea (TSE).

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

Quan el treballador compleix aquests requisits, no ha d’abonar l’assistència rebuda ja que la factura que es generi es canalitzés a través dels organismes que procedeixi, com per exemple el INSS a Espanya.

Si el treballador que acudeix a centre públic però no presenta la targeta sanitària, el treballador o l’empresa haurà d’abonar la factura sense perjudici del seu posterior reemborsament per Unió de Mútues.

Si el treballador acudeix a un centre privat (vaig presentar o no la targeta sanitària), el pagament per l’assistència rebuda li correspondrà al treballador o l’empresa, i no es podrà procedir al seu reemborsament excepte en els casos d’urgència vital.

2. Països amb conveni bilateral sense inclusió de l’assistència sanitària (Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, EUA, Filipines, Japó, el Marroc, (excepte treballadors d’aquesta nacionalitat) Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia (excepte treballadors de nacionalitat tunecina); Turquia; Ucraïna, Uruguai i Veneçuela).

El treballador que sofreixi un accident de treball en aquests països i precisi d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

− Abonar l’import de l’assistència sanitària rebuda.

Posteriorment, podrà sol·licitar després d’aportar la documentació acreditativa de l’assistència mèdica i del pagament, el reemborsament a Unió de Mútues..

Els consolats d’alguns països d’aquest grup poden exigir, per a l’expedició del corresponent visat, la presentació d’una pòlissa de cobertura desalud (a contractar per part de l’empresa o del treballador amb qualsevol companyia d’assegurances). Si té qualsevol dubte referent als passos a seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Repatriació sanitària

Solament es procedirà a la repatriació sanitària en els casos en què el servei mèdic d’Unió de Mútues així ho consideri. Unió de Mútues només assumirà el cost de les despeses de la mateixa quan aquesta formi part del procés assistencial.

Tant el mitjà de transport en virtut del com s’ha de realitzar la repatriació sanitària com el moment en què el trasllat es pot efectuar, serà sempre decidit pel personal mèdic de la Mútua.

En cas que el treballador pugui rebre el tractament inicial o complet a l’estranger i no hi hagi motiu mèdic que recomani el retorn del pacient (encara que el treballador estigui de baixa mèdica i vulgui tornar al seu domicili mentre duri el procés de curació), la Mútua no podrà assumir legalment les despeses derivades del trasllat o repatriació. Aquests han de ser a càrrec de l’empresa.

Si té qualsevol dubte referent als passos a seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Protocol d’actuació en cas d’accident a l’estranger