Preguntes més freqüents

En Unió de Mútues ens preocupem per oferir un servei de màxima qualitat als nostres mutualistes i sabem com n’és d’important que puguin disposar de tota la informació necessària en cas de requerir qualsevol dels nostres serveis.

Per això en aquesta secció posem a la teva disposició les preguntes i respostes més freqüents.

Quins requisits s’han de complir per a cobrir les despeses que deriven de l’assistència sanitària de la mútua als treballadors desplaçats a l’estranger?

La cobertura de la mútua de les despeses que es derivin de l’assistència sanitària a l’estranger queda supeditada als mateixos requisits i en els mateixos termes que en el territori nacional quant a la relació d’assegurament, manifestació per l’empresa de la relació laboral de la lesió i l’acceptació de la mútua.

A més, l’acceptació quedarà condicionada a què l’empresa i el treballador hagin complert els requisits necessaris i que es sol·liciti l’assistència en els establiments emparats per la normativa o conveni en vigor.

Consulta els tràmits a realitzar abans del desplaçament i com actuar en cas d’accident a l’estranger.

He patit un accident laboral, què haig de fer?

 1. Preferentment ves al centre assistencial d’Unión de Mutuas més pròxim al lloc de l’accident.
 2. Si no hi ha un centre d’Unió de Mútues a prop, ves a qualsevol centre sanitari i contacta amb nosaltres. T’informem sobre què has de fer. No oblidis comunicar l’accident a Unió de Mútues al més aviat possible per a què podem realitzar les gestions pertinents.
 3. Per a la tramitació de la baixa i consultes posteriors, vine als nostres centres.
 4. En cas de qualsevol dubte, pregunta’ns. Posem al teu servei una línia d’assistència les 24 hores al dia, en la qual t’informarem ràpidament i de manera gratuïta de qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692.

Com puc obtenir el comunicat d’assistència?

Accedeix a la secció de formularis i prem en “Sol·licitud d’assistència sanitària”.

Soc autònom i he tingut un accident anant al meu lloc de feina, es considera un accident laboral?

Sí, també s’entendrà com a accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

Treballo per a una ETT (empresa de treball temporal) i he tingut un accident laboral en una altra empresa, qui m'hauria de facilitar el comunicat d’assistència?

En aquest cas, serà l’ETT qui et facilitarà el comunicat d’assistència i comunicarà l’accident.

Soc un treballador pluriocupat, he tingut un accident laboral i m’han donat la baixa, com hauria de procedir?

En cas de ser un treballador pluriocupat hauries de disposar de tantes baixes mèdiques per tantes empreses en les quals treballes. En aquest cas, has d’anar a les diferents mútues de cada empresa en la qual treballis perquè et tramitin la baixa corresponent.

Què no es considera un accident laboral?

No es considera un accident laboral en aquests casos:

– Qualsevol accident que passi en la vida quotidiana, fora de l’entorn i/o horari laboral.

– Els accidents dins l’entorn i/o horari laboral deguts a una força major o causa no relacionada amb el treball que s’estava executant en passar l’accident. No es considerarà força major aliena al treball la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la natura.

– Els accidents que siguin deguts a la imprudència temerària del treballador accidentat.

Quins accidents s’han de comunicar amb caràcter urgent a l’autoritat laboral?

Els accidents laborals que passin al lloc de treball o en un desplaçament en una jornada laboral, i que produeixin la defunció del treballador; que siguin considerats com a greus o molt greus.

Els accidents laborals que passin en el lloc de treball que afectin a més de quatre treballadors, i que pertanyin o no en la seva totalitat a la plantilla de l’empresa.

Això vol dir que la comunicació citada anteriorment, no engloba els accidents que han passat “in itinere”. És a dir, en el desplaçament per anar i/o tornar de la feina.

Què faig si pateixo un accident laboral?

Comunicar l’accident al teu responsable en el termini més breu possible perquè es puguin iniciar les actuacions pertinents.

A on haig d’anar perquè m’atenguin?

Si pateixes un accident laboral, hauràs d’anar al centre assistencial d’Unió de Mútues més pròxim al lloc de l’accident.

Per a localitzar el centre més convenient pots accedir a la xarxa assistencial d’Unió de Mútues mitjançant la pàgina web (www.uniondemutuas.es) o des del teu mòbil (movil.uniondemutuas.es).

Si no hi ha un centre d’Unió de Mútues prop, ves a qualsevol centre sanitari i contacta amb nosaltres al més aviat possible trucant al teu centre d’Unió de Mútues.

També pots trucar a la nostra línia d’assistència 24 hores, 900 100 692, en la qual t’atendrem gratuïtament i et resoldrem qualsevol dubte que tinguis a qualsevol hora del dia.

I si l’accident laboral passa fora de l’horari d’atenció dels centres assistencials d’Unió de Mútues?

Unió de Mútues disposa d’una àmplia xarxa de centres concertats que ofereixen la primera assistència. L’endemà, el pacient s’ha de personar al centre assistencial propi d’Unió de Mútues més proper i presentar la notificació de l’accident i els informes de l’assistència rebuda.

Qui segueix pagant al treballador un cop ha arribat la seva baixa al cap de 12 mesos?

Unió de Mútues abonarà la prestació econòmica per incapacitat temporal mitjançant un pagament directe a partir del primer dia del mes següent a la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS); i reconeixent la situació de pròrroga expressa o determinant l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent.

En aquests supòsits subsisteix l’obligació de cotitzar mentre no s’extingeixi la relació laboral o fins a l’extinció del termini dels 545 dies de durada màxima de la incapacitat temporal, si bé l’empresa ingressarà la quota empresarial i l’aportació del treballador s’ingressarà directament per part d’Unió de Mútues.

Un dels meus treballadors complirà 12 mesos de baixa. Quina durada té la incapacitat temporal?

La Llei General de la Seguretat Social estableix una durada màxima de 365 dies, prorrogables per uns altres 180 dies quan es presumeixi que durant aquests dies el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

Un cop s’esgota el termini de duració de 365 dies, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, serà l’únic competent per reconèixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de 180 dies més, determinar la iniciació d’un expedient d’incapacitat permanent, o emetre l’alta mèdica.

Quan la situació d’incapacitat temporal s’extingeixi pel transcurs del termini de 545 dies (365 dies més la pròrroga de 180 dies), s’examinarà necessàriament, en el termini màxim de tres mesos, l’estat de l’incapacitat a l’efecte de la seva qualificació, en el grau d’incapacitat permanent que correspongui.

Tanmateix, en aquells casos en què sigui necessària la continuïtat de tractament mèdic per l’expectativa de recuperació o la millora de l’estat del treballador amb previsió de la seva reincorporació laboral, i la situació clínica de l’interessat faci aconsellable demorar la qualificació d’incapacitat, es podrà retardar pel període necessari; i en cap cas, podrà sobrepassar els 730 dies naturals (on ja consten els dies d’incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes).

Què és el Bonus?

És un sistema d’incentius per a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que ve regulat pel Reial decret 231/2017, de 10 de març. El reconeixement de l’incentiu està centrat en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

Es pot accedir al Bonus només amb el compliment dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals, els índexs de sinistralitat i el volum de cotització per contingències professionals.

Si es compleixen les condicions anteriors, la quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació.

Quan hi hagi una inversió per part de l’empresa en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals recollides en els apartats 6 i 7 de l’annex I, s’ha de reconèixer un incentiu addicional del 5% de les quotes per contingències professionals, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions complementàries.

Com s’ha de sol·licitar?

Se suspenen els incentius Primes a presentar a les campanyes 2020 i 2021

En la Disposició Addicional 3a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, s’anuncia la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, contemplada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, respecte de les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 (campanya 2020).

La suspensió referida ha estat igualment acordada per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020 (campanya 2021), de conformitat amb el que es disposa en l’article 7.8 del Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

Suspensió Prima 2020

Suspensió Prima 2021

Poden els autònoms sol·licitar farmacioles?

Segons l’Ordre TAS / 2947/2007, de 8 d’octubre, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, les mútues no podran subministrar farmacioles a les empreses autoasseguradores ni als treballadors autònoms que no tinguin contractats treballadors per compte d’altri.

Les empreses tenen dret a què la mútua els hi subministri les farmacioles?

Les mútues poden subministrar a les seves empreses mutualistes farmacioles per a primers auxilis, excepte a les empreses autoasseguradores i als treballadors autònoms que no tinguin contractats treballadors per compte d’altri.

La reposició del material de primers auxilis pertanyent a la farmaciola, per utilització o caducitat, va a càrrec del pressupost de la Seguretat Social, per l’entitat gestora o mútua que cobreixi les contingències professionals dels treballadors al servei.

Com puc sol·licitar una farmaciola?

La sol·licitud de la farmaciola es pot fer per telèfon, en aquest cas et farem arribar el material sol·licitat un cop comprovades les dades, o acudint al nostre centre d’Unió de Mútues més proper.

Com puc obtenir un llistat de centres assistencials de la meva localitat?

Pots obtenir el llistat de centres assistencials mitjançant la nostra xarxa de centres. Selecciona la casella de ‘província’ i tot seguit escriu el nom al cercador. Prem a ‘buscar’ i automàticament apareixerà el llistat de centres.

Aquesta informació s’actualitza periòdicament, així que és convenient consultar sempre el centre assistencial al qual acudir en cas d’accident a través de l’eina.

Com puc sol·licitar la prestació per cessament d'activitat?

Podràs obtenir tota la documentació requerida per a la sol·licitud d’aquesta prestació en qualsevol centre d’Unió de Mútues o en format electrònic a través de la nostra pàgina web.

Al moment de la sol·licitud, s’hauran de presentar una sèrie de documents imprescindibles:

Sol·licitud de prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms.
Fotocòpia del DNI.
Model 145 IRPF.
Justificant de pagament de les cotitzacions dels dos últims mesos.
Targeta de demandant d’ocupació.
Document acreditatiu d’haver sol·licitat la baixa en el règim especial corresponent.

Documentació específica: segons la causa per la qual se sol·liciti el cessament d’activitat.

Un cop emplenada, la documentació es podrà lliurar en qualsevol centre d’Unió de Mútues abans de l’últim dia del mes següent a la data de cessament d’activitat, o enviar-la per correu postal a l’adreça:

Cessament d’Activitat Treballadors Autònoms Unió de Mútues Av. Del Lledó, núm. 67 cantonada C/ Joan Herrera, 27, 12004, Castelló

Qui pot sol·licitar la prestació per cessament d'activitat?

És un sistema específic de protecció per als treballadors autònoms que, poden i volen exercir una activitat econòmica o professional, però hagin hagut de cessar en aquesta activitat temporal o definitivament, de manera involuntària. El cessament de l’activitat ha de ser total.

Hi poden optar tots els treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social i donats d’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), inclosos els treballadors per compte propi agraris, inclosos en el Sistema Especial de la Seguretat Social de treballadors per Compte Propi Agraris, o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Per sol·licitar aquesta prestació es requereix:

 • Estar afiliat i d’alta en el moment del cessament al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms al Règim Especial dels Treballadors del Mar, si s’escau.
 • Cotitzar per l’aportació corresponent a la protecció per cessament d’activitat.
 • Sol·licitar la baixa en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms a causa del cessament d’activitat.
 • Trobar-se en una de les situacions legals de cessament d’activitat reconegudes en la Llei.
 • Tenir cobert en el moment del cessament, el període mínim de cotització per cessament d’activitat (12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament).
 • Subscriure el compromís d’activitat a què es refereix l’article 299 del Reial decret legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i acreditar activa la disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals pugui convocar el servei públic d’ocupació de la corresponent comunitat autònoma (o l’Institut Social de la Marina, en el cas dels Treballadors del Règim Especial de Treballadors del Mar).
 • Trobar-se al corrent dels pagaments en les quotes a la Seguretat Social, sense perjudici de la possibilitat de la invitació al pagament.
 • No haver complert l’edat ordinària que s’exigeix per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingui acreditat el període mínim de cotització requerit per a això.
 • Quan el treballador autònom tingui un o més treballadors a càrrec seu, serà requisit previ al cessament d’activitat el compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats en la legislació laboral.

Si vull optar per les contingències professionals, quant hauria de pagar?

A partir de l’1 de gener de 2019 la cobertura per Contingències Professionals pansa a ser obligatòria per als treballadors del Règim Especial d’Autònoms, segons Reial decret/llei 28/2018, de 28 de desembre.

Per a la cotització s’aplicarà el percentatge del 0,90% sobre la base de cotització triada, del que el 0,46% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència.

Aquesta cobertura serà opcional para:

Socis de cooperatives inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms que disposin d’un sistema intercooperativo de prestacions socials, complementari al Sistema Públic, que compti amb l’autorització de la Seguretat Social per col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i atorgui la protecció per les citades contingències, amb un abast almenys equivalent al regulat pel citat Règim Especial.

Treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris. Si opten per acollir-se a aquesta cobertura s’aplicaran els tipus establerts en la tarifa de cosines per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals.

Els treballadors autònoms tenen la cobertura per contingències professionals amb una mútua?

Si, i la cobertura de les Contingències Professionals ha de dur-se a terme amb la mateixa Mútua amb la qual s’hagi formalitzat la prestació econòmica d’Incapacitat Temporal per Contingències Comunes.

Els treballadors autònoms tenen l'obligació de cobrir la protecció del subsidi d'incapacitat temporal per contingències comunes amb una mútua?

Des de l’1 de gener de 2008, la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes tindrà caràcter obligatori excepte per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

Els treballadors autònoms amb dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també estan donats d’alta poden, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d’aquesta prestació o renunciar-hi. Aquesta possibilitat d’opció o renúncia no és aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) ni als que exerceixin activitats en què la cobertura de les contingències professionals resulti obligatòria pel seu major risc de sinistralitat.

L’opció s’haurà de formalitzar amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

És obligatori cobrir la protecció per contingències comunes amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

La cobertura de la prestació d’incapacitat temporal derivada de les contingències comunes pot concertar-se, a opció de l’empresari, amb una entitat gestora, una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o bé, l’empresa assumeix la seva cobertura mitjançant la col·laboració voluntària en la gestió de la prestació (si convergeixen determinats requisits).

La cobertura de la incapacitat temporal derivada de les contingències comunes per la mútua inclou la gestió de la prestació econòmica en els mateixos termes i abastament que les entitats gestores.

Com a empresari, tinc l’obligació de cobrir la protecció per contingències professionals amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

La cobertura de la prestació d’incapacitat temporal derivada de les contingències comunes pot concertar-se, a opció de l’empresari, amb una entitat gestora, una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o bé, l’empresa assumeix la seva cobertura mitjançant la col·laboració voluntària en la gestió de la prestació (si convergeixen determinats requisits).

En cas de cobertura amb la mútua, serà la mútua qui gestionarà la prestació econòmica i l’assistència sanitària.

Com acredito davant la meva empresa la meva baixa per contingència comuna?

L’acreditació davant l’empresa es realitzarà, en el termini de tres dies, presentant el document (comunicat de baixa) que els facultatius mèdics de les entitats gestores (metges d’atenció primària del Servei Públic de Salut i/o els inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)) lliurin al treballador.

Tinc una malaltia i el metge de capçalera em dona la baixa. Què faig en Unió de Mútues?

En aquelles empreses i/o als autònoms que han optat perquè la gestió de la prestació econòmica derivada de la situació d’incapacitat temporal per contingència comuna (ITCC) (baixa que prescriu el metge de capçalera) sigui assumida per la mútua, és la mútua qui té la competència de gestionar aquesta prestació.

Tanmateix, la mútua realitza un seguiment i control d’aquesta situació. És per això pel que seguint determinats criteris, es requereix per a una avaluació de la seva situació d’incapacitat temporal per contingència comuna (baixa del metge de capçalera).

On, com i quan he de presentar els informes mèdics de confirmació de la baixa de contingències comunes?

Segons el règim al qual pertanyi i/o la seva relació amb l’empresa, haurà de presentar-los en la seva empresa (en cas de pagament delegat) o bé directament a la mútua (en cas de pagament directe).

Se m'ha extingit el contracte estant de baixa. Què haig de fer?

Hauràs d’anar a la mútua per a sol·licitar que se t’aboni la prestació econòmica en forma de pagament directe.

Empleats/des de la llar; és necessari un nombre mínim d'hores per estar inclòs en el Règim Especial de Treballadors de la Llar (REH)?

La inclusió en el règim serà obligatòria, sigui quin sigui el temps que treballi.

Què passa quan un treballador canvia d'empresa en situació de baixa per contingència comuna?

En contingències comunes, quan una empresa canvia de mútua, la nova mútua, assumeix els processos de baixa per contingència comuna d’aquesta empresa.

En què consisteix i qui abona la prestació per cura de fill menor amb càncer o malaltia greu? Quina és la quantia?

És una prestació econòmica per a progenitors, adoptants i acollidors que hagin de reduir la jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La reducció de la jornada de treball haurà de ser, com a mínim, del 50%. La gestió i el pagament corresponen a Unió de Mútues i equival al 100% de la base reguladora de contingències professionals, que es perceben en proporció a la reducció de jornada.

És obligatori presentar l'informe mèdic cada dos mesos?

És obligatori presentar l’informe mèdic cada dos mesos, per així procedir a la pròrroga de la prestació, en compliment del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.

Què passa quan la meva empresa canvia d'entitat col·laboradora?

Si l’empresa canvia de mútua, serà la nova mútua l’encarregada del pagament de la prestació des de la data del canvi.

Quant puc reduir la jornada?

El Reial decret estableix una reducció mínima del 50%.

Tinc dret a la prestació si el meu fill/a té una malaltia sense ingrés hospitalari?

El Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, estableix l’obligatorietat d’ingrés hospitalari previ per malaltia per poder accedir a la prestació.

Quant de temps es pot mantenir aquesta prestació?

La prestació es manté mentre el servei públic de salut, acrediti que persisteix la necessitat de cura directa, contínua i permanent o bé el menor arribi a complir els 18 anys.

Des de quan se'm reconeix la prestació?

La prestació es reconeix des de la data de la reducció de jornada comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Tinc l'obligació de comunicar qualsevol canvi en la meva situació personal i laboral?

Sí, cal comunicar tots els casos de suspensió de la relació laboral: cessament en la seva activitat laboral, incapacitat temporal, descans per maternitat i paternitat, o risc durant l’embaràs i la lactància.

¿Les cures en el domicili són subsidiàries de la prestació?

La prestació es reconeix pel temps que necessiti el menor d’ingrés hospitalari i pel tractament continuat posterior de la malaltia al seu domicili.

Puc accedir a aquesta prestació si un progenitor no treballa?

No, els dos progenitors, adoptants o acollidors han d’acreditar que es troben afiliats i en situació d’alta.

Els dos progenitors poden demanar la prestació?

Només un dels progenitors serà beneficiari de la prestació. Per acord entre progenitors i empreses, es podrà alternar la prestació per períodes mínims d’un mes; així queda suspesa la prestació d’un progenitor mentre se li reconegui a l’altre.

Quina documentació he d'aportar perquè em reemborsin les despeses de desplaçament? On m'he de dirigir?

S’ha de portar la següent documentació:

– Dades del pacient: nom i DNI.

– Fotocòpia de la cartilla del banc on figura el compte bancari i de la qual en sigui titular.

– Factures.

– La prescripció mèdica.

– Sol·licitud de reintegrament de les despeses derivades de contingències professionals.

– Si és amb vehicle propi, indica la població d’origen i destinació, a més dels quilòmetres realitzats.

Si vas a un centre concertat, hauràs de sol·licitar el llistat del règim de visites (aportar un justificant del centre amb el nombre de visites realitzades).

El reemborsament de les despeses es realitza per transferència bancària al compte del pacient del 25 al 30 de cada mes, sempre que la documentació s’hagi lliurat abans del dia 12 de cada mes.

Quines gestions administratives he de fer i quina documentació he de preparar abans de desplaçar als empleats fora d'Espanya?

Pots consultar les gestions que has de fer i la documentació que cal preparar a través del següent enllaç a la nostra pàgina web.

Què és una malaltia professional?

Es considera una malaltia professional la que es pateix com a conseqüència del treball efectuat per compte d’altri; sempre que s’hagi reconegut com a tal en el quadre de malalties professionals aprovades per la legislació vigent.

Les despeses de farmàcia i ortopèdia són reemborsades per la mútua?

Per a l’abonament de la totalitat de les despeses, en cas d’accident de treball o malaltia professional, cal presentar la següent documentació.

– Dades del pacient: nom i DNI.

– Fotocòpia de la cartilla del banc on figura el compte bancari i de la qual en sigui titular.

– Recepta o prescripció mèdica.

– Justificant de pagament (tiquet original).

– Sol·licitud de reintegrament de les despeses derivades de contingències professionals.

El reemborsament de les despeses es realitza per transferència bancària al compte del pacient del 25 al 30 de cada mes, sempre que la documentació s’hagi lliurat abans del dia 12 de cada mes.

Necessito un informe mèdic. Quins tràmits he de realitzar?

Sol·licita per escrit l’informe mèdic en la delegació corresponent, i en el termini legal establert, rebràs el document.

On puc obtenir una còpia de l’informe mèdic que he perdut o no he rebut?

Sol·licita per escrit l’informe mèdic en la delegació corresponent, i en el termini legal establert, rebràs el document.

Quins terminis tenen el treballador i l'empresa per presentar el comunicat de baixa i la confirmació de la baixa i l’alta?

El treballador ha de lliurar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa mèdics i de confirmació en el termini de 3 dies, que es compten a partir del mateix dia de l’expedició dels comunicats; i el comunicat d’alta, dins de les 24 hores següents a la data de l’alta.

En els processos d’incapacitat temporal en què sigui procedent el pagament directe per l’entitat gestora o la mútua, s’haurà de presentar davant la mútua, amb la còpia per a l’empresa i en els terminis indicats.

L’empresa té l’obligació de remetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de 3 dies hàbils comptats a partir de la recepció de l’informe presentat pel treballador, a través del sistema RED, els comunicats de baixa mèdics, la confirmació de la baixa i l’alta que presentin els treballadors, emplenats amb les dades que corresponguin a l’empresa.

Per quins motius es pot interrompre el pagament de la prestació?

El subsidi d’incapacitat temporal es pot extingir per alguna de les següents causes:

 • Pel transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.
 • Per l’alta mèdica a causa de la curació o millora que permeti al treballador realitzar el seu treball habitual.
 • Per ser donat d’alta el treballador, amb declaració d’incapacitat permanent o sense.
 • Per reconeixement de la pensió de jubilació.
 • Per incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a la mútua.
 • Per defunció.
 • Per sanció.

El dret al subsidi d’incapacitat temporal pot ser denegat, anul·lat o suspès:

 • Per actuació fraudulenta per a obtenir o conservar la prestació.
 • Per ser deguda a la incapacitat o prolongar-la por imprudència temerària del beneficiari.
 • Per realitzar treballs per compte d’altri o propi.
 • Per rebutjar o abandonar, sense causa raonable el tractament mèdic.
 • La incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’INSS i les mútues per a examen i reconeixement mèdic, pot ser causa de suspensió cautelar a fi de comprovar si va ser injustificada, i d’aquesta manera, en el seu cas, a l’extinció de la prestació econòmica.

Estic de baixa i he finalitzat el contracte amb la meva empresa, què he de fer per seguir cobrant la prestació?

L’extinció del contracte de treball no dona lloc a l’extinció de la prestació econòmica per incapacitat temporal. Unió de Mútues assumeix l’abonament de la prestació, el qual cal presentar prèviament la sol·licitud de pagament directe per finalització o extinció del contracte que podrà presentar en qualsevol dels nostres centres.

Quins són els motius per a sol·licitar el pagament directe?

 • Per incompliment de l’obligació empresarial en el pagament del subsidi.
 • Les empreses de menys de deu treballadors amb un empleat en situació d’incapacitat temporal, amb una durada de la baixa mèdica superior a sis mesos consecutius, que ho sol·licitin reglamentàriament.
 • Per treballar per a organismes que no hagin de col·laborar amb la Seguretat Social i que hagin de pagar la incapacitat temporal als treballadors.
 • Per extinció de la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal.
 • Quan es tracta de representants de comerç, professionals taurins i artistes.
 • Per al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • En els supòsits d’esgotament de la incapacitat temporal pel transcurs del termini màxim de 365, dies quan l’INSS reconegui la pròrroga d’incapacitat temporal o l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent; a partir del dia 1 del mes següent al de la data de la resolució, així com, després de l’esgotament del termini màxim de 545 dies (18 mesos) fins a la qualificació de la incapacitat permanent.
 • Fi de campanya de treballadors fixos discontinus.
 • Per jubilació parcial.
 • Empleats de la llar.
 • Treballadors per compte d’altri del Sistema Especial Agrari.

Quina base reguladora s'aplica en una recaiguda?

Amb el contracte laboral vigent, si el treballador causa la baixa per recaiguda d’un procés anterior, i a afectes de calcular la base reguladora de la prestació d’incapacitat temporal, es tindrà en compte la base de cotització del mes o mesos anteriors a la recaiguda.

Soc autònom i he tingut un accident laboral però no he optat per les contingències professionals amb vosaltres, què passarà? Cobraré?

Si el treballador autònom no hagués optat voluntàriament per la cobertura de les contingències professionals i pateix un accident en el desenvolupament de la seva activitat professional, causarà el dret a la prestació econòmica per contingència comuna, sempre que acrediti tots els requisits a aquest efecte.

Soc autònom, tinc un termini per lliurar la declaració d'activitat?

La Declaració de Situació d’Activitat (DSA) dels treballadors autònoms que causen baixa per incapacitat temporal s’haurà de presentar dins el termini dels 15 dies hàbils següents a la data de la baixa mèdica.

La manca de la presentació origina la suspensió en l’inici del pagament de la prestació.

L’art. 24.1 del Reial decret legislatiu 5/2000 de 4 d’agost tipifica com a infracció lleu l’incompliment dels deures de caràcter informatiu en matèria de prestacions de la Seguretat Social. L’art. 47.1.a del mateix text, sanciona les infraccions lleus amb la pèrdua de la prestació, subsidi o pensió durant un mes.

No s’exigeix la DSA per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), ni per als treballadors per compte propi agraris.

Què passa si en el moment de sol·licitar el pagament de la prestació no estic al corrent de pagament?

Si el treballador autònom no es trobés al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, però reuneix la resta dels requisits exigits per a reportar la prestació, serà d’aplicació el mecanisme d’invitació al pagament per al seu ingrés en el termini de 30 dies naturals. Si es realitza l’ingrés amb posterioritat a aquest termini, s’aplicarà un 20% de descompte en la prestació.

Es necessita període de carència per cobrar la prestació en cas de baixa?

Es poden diferenciar dues situacions, a efectes de l’exigència d’un període mínim previ de cotització o de carència:

No es necessita carència en cas d’accident, sigui o no de treball i/o en cas de malaltia professional.

Per situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna si requereix haver complert un període de carència (180 dies cotitzats dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant).

En cas de contingència comuna o accident de treball, qui abonarà la prestació en cas d'estar d'alta a l'empresa?

La situació més habitual és que el treballador que està en situació d’incapacitat temporal cobri a través de l’empresa, l’import corresponent al subsidi econòmic de la incapacitat, en lloc del salari. Això s’anomena pagament delegat, ja que l’empresa abona mensualment la incapacitat temporal en la data en què habitualment paga el salari, fent les retencions i cotitzacions corresponents i, posteriorment, aquests pagaments són compensats a l’empresa en la liquidació de les seves cotitzacions socials. No obstant això, en determinades situacions és possible que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la mútua abonin la incapacitat temporal per pagament directe al treballador.

Quin dia abona Unió de Mútues?

La prestació d’incapacitat temporal s’abonarà mitjançant una transferència bancària, de l’1 al 5 de cada mes.

Per què cobro menys a partir dels 180 dies de baixa?

Quan s’extingeix el contracte de treball, la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de contingència comuna s’abonarà en quantia d’atur.

S’aplica un percentatge a la base reguladora de la prestació per desocupació, que s’estableix per trams de durada de la prestació per calcular la quantia de la prestació:

– Durant els 180 primers dies 70% de la base reguladora.

– Dies restants 50% de la base reguladora.

En cas d'extinció o acomiadament se’m descomptarà el període d'atur?

Quan el treballador es trobi en situació incapacitat temporal derivada de contingències comunes i durant aquesta situació s’extingeixi el seu contracte de treball, continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal en quantia igual a la desocupació. El període d’atur es comptarà com a ja consumit.

Quines conseqüències comporta no presentar-se a les visites mèdiques planificades durant una baixa per contingència comuna?

La incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i les mútues per a examen i reconeixement mèdic, pot ser causa de suspensió cautelar i posterior extinció de la prestació, si el treballador no justifiqués la incompareixença en el termini dels 10 dies hàbils següents a la data fixada per al reconeixement.

En cas de baixa voluntària, tinc dret a continuar percebent la prestació?

L’extinció del contracte tant involuntària com voluntària per part del treballador no dona lloc a l’extinció de la prestació d’incapacitat temporal.

Si el treballador es trobés en situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, continuaria percebent la prestació en la mateixa quantia.

Si la situació d’incapacitat temporal deriva de contingència comuna s’abonarà la prestació en quantia d’atur.

He de lliurar els comunicats de confirmació?

Els comunicats de confirmació s’han de lliurar a la mútua en el temps i forma establerts per poder continuar percebent la prestació econòmica.

Si em trobo de baixa per contingència comuna o accident laboral i l'empresa no em paga, puc sol·licitar una prestació per part de la mútua?

En cas d’incompliment empresarial, es podrà sol·licitar a la mútua el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal.

Al meu treballador li han concedit una pròrroga de 6 mesos mitjançant una resolució, la qual la mútua li paga a partir d’aquest moment. Què haig de fer com a empresa?

Unió de Mútues abonarà la prestació econòmica per incapacitat temporal mitjançant un pagament directe a partir del primer dia del mes següent a la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS); i reconeix la situació de pròrroga expressa o determinant de l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent.

En aquests supòsits subsisteix l’obligació de cotitzar mentre no s’extingeixi la relació laboral o fins a l’extinció del termini dels 545 dies de durada màxima de la incapacitat temporal, si bé l’empresa ingressarà la quota empresarial i l’aportació del treballador s’ingressarà directament per part d’Unió de Mútues.

Soc una treballadora autònoma i estic embarassada. Puc sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs?

Sí, la poden sol·licitar les treballadores per compte propi, que estiguin afiliades, d’alta i al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i sempre que l’activitat laboral suposi un risc per a la seva salut o la del fetus.

En quins casos puc sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs o la lactància?

Tindrà dret a la prestació quan, després de l’avaluació de riscos del lloc de feina, es certifiqui l’existència d’un risc per a l’evolució de l’embaràs o lactància, i, sempre que l’empresari justifiqui l’impossibilitat d’adaptació o canvi a un lloc de treball exempt del risc.

Si estic de baixa per risc en el meu embaràs per la Seguretat Social, puc sol·licitar la prestació per risc d'embaràs en la mútua?

Quan la treballadora es trobi en situació d’incapacitat temporal i durant aquest període sol·liciti la prestació de risc durant l’embaràs, no és procedent el reconeixement, si s’escau, del subsidi, fins que s’extingeixi la situació d’incapacitat temporal per qualsevol de les causes legals o reglamentàriament establertes.

Estic cobrant per la prestació per risc durant l'embaràs i he donat a llum, què he de fer?

La prestació finalitza el dia abans del part. S’haurà de lliurar el justificant del part a través dels ambulatoris d’Unió de Mútues o al correu electrònic: embarazoylactaniauniondemutuas.es.

A partir d’aquest moment, dirigeix-te a qualsevol oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per tramitar el descans maternal.

En quina setmana de gestació es concedirà el SRE?

La setmana de gestació està en funció dels riscos als quals estigui exposada la treballadora embarassada, i d’acord amb els criteris de les guies mèdiques encarregades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Qui es fa càrrec del pagament en cas de canvi de mútua?

En el moment en què es produeix la suspensió del contracte de treball, la mútua vigent abonarà la prestació fins al final de la seva vigència.

Quan finalitza el cobrament de la prestació?

La prestació de risc durant l’embaràs es perllongarà fins al dia anterior al part, sempre que no es produeixi la reincorporació a un lloc de treball compatible, la interrupció abans del previst, l’extinció del contracte de treball i/o la defunció.

En introduir el comunicat d'accident pel Sistema Delta m'he adonat que hi ha un error, què he de fer per rectificar-lo?

Has de posar-te en contacte amb la mútua i, segons el tipus d’error que sigui i de la situació en què es trobi el comunicat enviat, es podrà procedir de diferents maneres.

Si l’ALP ja ha rebut el comunicat que es vol modificar, caldrà fer una sol·licitud de l’incident a la corresponent Autoritat Laboral mitjançant el sistema. Un cop ho tinguem, la mútua procedirà a la seva modificació si la dada a modificar no es tracta d’una dada considerada pel Sistema Delta com a “clau”. Si ho fos, es procediria a la devolució a l’usuari emissor perquè procedís a la seva modificació seguint les pautes que estableix el sistema per a aquestes situacions.

D’altra banda, si la modificació de l’error és prèvia a l’enviament a l’ALP, es podrà retornar immediatament sense sol·licitud prèvia.

L’usuari tornarà a tenir 5 dies per a realitzar la modificació des de la seva recepció en el sistema (segons la guia d’emplenament del comunicat d’accident del Sistema Delta).

Com puc importar remeses a Delta? Quin format d'arxiu hauria d'utilitzar?

Per realitzar una importació de remesa cal tenir un programa extern, en el qual es confeccionarà un fitxer de comunicats d’accident o de relacions sense baixa.

Les aplicacions PAT2003 i RSB2003 generen comunicats d’accident i relacions sense baixa mèdica en format .txt. Així mateix, els gestors de nòmines generen fitxers en format .xml també vàlids per a ser importats al Sistema Delta. (Et pots descarregar aquí l’aplicació PAT2003 de manera gratuïta).

Un cop s’hagi creat, has d’accedir a Delta per a l’opció “Usuari registrat”, accedir al menú “Gestió de Documents, Comunicat d’Accident de Treball”, “Importa remesa”, tria el format de remesa al desplegable que apareix (text separat per tabuladors o XML), i selecciona el fitxer des del botó “Carregar i signar”. A continuació, prem el botó “D’acord”. En la següent pantalla prem el botó “Signar i enviar”. Et proporcionarà un identificador amb el qual podràs consultar la remesa.

El termini d’enviament d’un comunicat d’accident de treball amb baixa mèdica és no superior als 5 dies hàbils des de la data que va ocórrer l’accident o des de la data en la qual el metge li ha donat la baixa al treballador atès.

Si tenim instal·lat SP2 i volem accedir a la pàgina Delta hem de realitzar alguna de les accions següents:

Afegeix com a llocs de confiança del navegador: delta.empleo.gob.es i pruebasdelta.empleo.gob.es.

Desactiva bloquejadors d’elements emergents.

Elimina possibles barres de cercadors amb bloquejadors d’elements emergents.

Suprimeix les galetes i arxius temporals d’internet.

Si tot i realitzar aquests canvis, contínues tenint problemes d’accés, posa’t en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari 902 363 860 – 91 418 32 40 per solucionar-ho.

És important consultar sempre la remesa carregada en el sistema Delta per comprovar que el fitxer que s’ha importat no contingui cap mena d’error i s’ha enviat a la mútua correctament. Si en el fitxer aparegués algun error, un cop detectat, cal corregir-lo des del programa de nòmines i tornar a importar aquest fitxer al sistema. Aquesta acció es pot fer tantes vegades com siguin necessàries fins que no aparegui cap mena d’error.

Com puc sol·licitar un usuari d'accés a Mútua On Line?

Si encara no ets usuari de Mútua En línia, dona’t d’alta en 3 senzills passos:

Descarregar

He oblidat la contrasenya per accedir a Mútua On Line. Què haig de fer?

Has de fer clic a l’enllaç “He oblidat la meva contrasenya”. Has d’indicar el teu nom d’usuari i el sistema t’enviarà al teu correu electrònic la nova contrasenya.

Com puc consultar les empreses que tinc vinculades al meu usuari de Mútua On Line?

Per consultar les teves empreses, has de fer clic a la part superior esquerra del teu portal de Mútua On Line i t’apareixeran l’empresa o empreses a les quals pots accedir com a usuari per consultar tota la informació.

Quins serveis m'ofereix Mútua On Line?

Mútua On Line t’ofereix una gran varietat d’informació de la teva empresa o empreses vinculades a la mútua. Alguns dels serveis més importants que ofereix són els següents:

– Consultes de tots els processos de baixa en qualsevol de les prestacions assumides per la mútua.

– Revisar els pagaments delegats.

– Accedir als informes d’absentisme, de sinistralitat i de despeses d’absentisme, així com sol·licitar els informes de diagnòstic d’absentisme.

– Generar sol·licituds d’assistència sanitària (SAS).

– Accedir a la informació i descarregar-la per a tramitar els comunicats d’accident de treball.

– Sol·licitar farmacioles o medicaments.

– Descarregar-se el duplicat de la pòlissa.

– Sol·licitar el certificat d’associació, el corrent de pagament, la documentació per a la prestació de risc per embaràs i lactància, la cura de menors per malaltia de menors, el cessament d’activitat de treballadors autònoms, la malaltia professional, el pagament directe, etc.

– Accedir a la informació del Bonus per incentius per baixa sinistralitat.

– Configurar un sistema d’alertes i avisos per a noves baixes, altes o alteracions en els processos de baixa, malalties professionals, tràmits dels comunicats d’accident de treball al Sistema Delta i comunicacions al Sistema RED per efectuar.

– Configurar la teva empresa o empreses mitjançant els centres de treball.

Puc gestionar la sol·licitud de farmacioles o sol·licitar l'assistència sanitària a la mútua per als accidents de treball?

Sí. Des de Mútua On Line podràs sol·licitar farmacioles o medicaments per separat de forma instantània per rebre’ls en qualsevol dels centres de treball que tinguis a l’empresa. A més, en cas d’accident de treball, podràs sol·licitar una assistència sanitària a través de Mútua On Line perquè el treballador accidentat es dirigeixi al centre més proper i disponible de la nostra xarxa de centres assistencials.

Com puc conèixer les baixes que es produeixen a la meva empresa? M’avisareu de les baixes que es produeixin?

Per saber les baixes que es produeixen en la teva empresa, hauràs d’accedir a Mútua On Line, a la consulta de processos i buscar-les pel criteri que desitgis: nom, període, codi del compte de cotització (CCC), tipus de contingència, DNI, etc.

A més, pots configurar mitjançant el sistema d’avisos i alertes la notificació per correu electrònic de qualsevol baixa o alta per accident de treball, malaltia professional o contingència comuna que es produeixi. De la mateixa manera, t’avisarem per correu electrònic de les gestions necessàries per tramitar les baixes o altes a Delta i comunicar-ho al sistema RED.

Quins són els meus drets pel que fa a la mútua?

Com a mutualista, tens els següents drets:

– Ser atès per contingències professionals, i rebre al respecte, el tractament mèdic, quirúrgic, farmacològic i rehabilitador que sigui necessari.

– Rebre la informació del diagnòstic i del tractament rebut.

– Percebre les prestacions econòmiques que legalment et corresponguin (prestació d’incapacitat temporal per contingència comuna, prestació d’incapacitat temporal per contingència professional, prestació de risc durant l’embaràs o lactància natural, prestació per cura de menors afectats de càncer o d’una altra malaltia greu, prestació per cessament de l’activitat de treballadors autònoms), en atenció a les teves cobertures i als requisits legalment exigits per a la seva percepció.

– A què les teves dades personals siguin tractades amb total subjecció a les normes que les protegeixen.

Quins deures tinc pel que fa a la mútua?

Com a mutualista, tens els següents deures:

– Acudir als centres mèdics que se’t designin, a l’hora i dia que et siguin indicats, per rebre el tractament pautat.

– Acudir als controls d’incapacitat temporal per contingència comuna en el dia i hora assenyalats.

– Aportar tota la documentació mèdica i administrativa necessària per a la gestió i tramitació dels serveis mèdics i les prestacions econòmiques corresponents.

On puc obtenir més informació sobre Unió de Mútues?

Pots obtenir més informació a través del número de telèfon 964 34 17 68 o mitjançant la pàgina web www.uniondemutuas.es.