Empreses · Prestacions econòmiques

Contingència comuna

En cas d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, Unión de Mutuas tramita i gestiona les prestacions econòmiques següents:

 • Subsidi del 60 % de la base reguladora, a càrrec de l’empresa, entre els dies 4 i 15 de la baixa.
 • Subsidi del 60 % de la base reguladora, a càrrec de la Mútua, entre els dies 16 i 20 de la baixa.
 • 75 % de la base reguladora a partir del dia 21.

Accident de treball i malaltia professional

UNIÓ DE MÚTUES col·labora amb la Seguretat Social en la gestió de les prestacions econòmiques derivades de contingències d’accidents de treball i malalties professionals, d’acord amb la legislació vigent:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal: l’accidentat té dret a una prestació del 75 % de la base reguladora des del dia següent a la baixa per accident de treball o malaltia professional i fins a la data d’alta.
 • Prestacions econòmiques per incapacitat permanent, mort i supervivència derivades d’accidents de treball:

– Indemnització per lesions permanents no invalidants: s’hi estableix un pagament únic segons barem establert legalment*.

– Pensió per incapacitat permanent absoluta: s’hi estableix un subsidi del 100 % de la base reguladora*.

– Indemnització per incapacitat permanent parcial: indemnització corresponent a 24 mensualitats de la base reguladora amb què es va computar el subsidi d’incapacitat temporal del qual es deriva la incapacitat permanent*.

– Indemnització per incapacitat permanent total: pensió vitalícia mensual, que pot ser substituïda excepcionalment per una indemnització a preu fet, quan el beneficiari sigui menor de 60 anys. La indemnització correspon a una renda vitalícia del 55 % del salari que es pot incrementar un 20 % en el cas dels majors de 55 anys*.

– En cas de mort com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional, les vídues o els vidus poden percebre una pensió del 52 % de la base reguladora, mentre que les filles i els fills poden percebre el 20 % de la base reguladora, a més de les despeses del funeral i d’un primer pagament únic de sis mensualitats del salari i una mensualitat més per cada fill menor. La legislació també preveu indemnitzacions per a familiars directes que convivien amb l’accidentat i estaven a càrrec seu*.

* Aquestes prestacions es meriten prèvia resolució en ferm de l’organisme competent.

 • Prestacions d’assistència social amb càrrec als excedents, si n’hi ha.
 • Unió de Mútues es farà càrrec de les despeses de transport de l’accidentat, així com de la manutenció i l’allotjament si fóra necessari i segons criteri mèdic.

CUME

L’1 de gener de 2011 va entrar en vigor una prestació econòmica nova per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, per tal de protegir la situació difícil que es produeix quan els dos progenitors treballen i un d’ells ha de dedicar part o tota la jornada a la cura del menor que, a causa de la malaltia, ha d’estar molt de temps hospitalitzat i amb un tractament que requereix atenció directa.

La gestió i el pagament corresponen a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb qui l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals. Aquesta prestació nova està regulada en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i pel Reial Decret 1148/2011 que regula el reconeixement, en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, d’una prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Els progenitors que es troben en aquesta situació poden sol·licitar ja la prestació a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals amb què l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals. Si sou un treballador protegit per Unió de Mútues i us trobeu en la situació descrita anteriorment, a continuació teniu a la vostra disposició els formularis de sol·licitud:

Formularis

La prestació econòmica que donarà cobertura a un dels dos progenitors consisteix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora per incapacitat temporal per contingències professionals i serà proporcional a la reducció de jornada, que ha de ser com a mínim del 50 %.

Els requisits per a l’accés a la nova prestació per cura de fills amb malaltia greu són els mateixos que els establerts per a la maternitat contributiva: estar afiliat a la Seguretat Social i tenir cobert el període de cotització mínim requerit.

La prestació s’extingirà quan cessi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, quan aquest compleixi 18 anys, amb els límits que s’estableixin per reglament o quan varien les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la prestació (reincorporació plena a la feina de la persona beneficiària, cessament d’activitat laboral d’un dels progenitors o mort de la persona beneficiària de la prestació).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina de la Seguretat Social.

REL

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, publicada al BOE núm. 71, de 23 de març del corrent, ha ampliat el camp d’actuació de les mútues col·laboradores amb la Seguretat social.

Aquesta norma ha traslladat a la mútua la gestió i el pagament de la prestació econòmica per risc durant l’embaràs de les treballadores protegides de les nostres empreses mutualistes. Alhora, ha afegit un nou capítol al títol II de la Llei general de la Seguretat Social, dedicat a la prestació econòmica de risc durant la lactància natural, on s’estableix, igualment, la seva gestió i pagament per la mútua en termes similars. Les dues prestacions es consideren derivades de contingències professionals.

Què és la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural?

La prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia natural es una prestación económica prevista para los supuestos en que una trabajadora embarazada deba cambiar de puesto de trabajo o actividad porque su puesto represente un riesgo para su salud o la del feto y, no siendo este cambio técnica u objetivamente posible o no pudiéndose razonablemente exigir por motivos justificados, deba ser declarada en situación de suspensión de contrato.

Para poder iniciar el trámite de solicitud de esta prestación la trabajadora debe estar de alta en la empresa y trabajando.

El embarazo ha de tener un curso normal. Si la embarazada tiene problemas de salud relacionados con la evolución de su embarazo, se trata de problemas de riesgo clínico que deben ser tratados y cubiertos por las contingencias comunes (estaríamos ante un caso de incapacidad temporal por contingencias comunes).

Obligacions preventives de les empreses

Los derechos y obligaciones recogidos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, BOE n.º 269 10/11/1995, sobre la protección de la maternidad determinan:

1.º Evaluar el puesto de trabajo.
2.º Si el puesto presenta algún riesgo específico para el embarazo o lactancia, deberá procederse a su adaptación, excluyendo o minimizando el riesgo.
3.º Si esta adaptación técnicamente no es posible, deberá trasladarse a la trabajadora a otro puesto compatible (movilidad funcional). Esta medida permite aplicar con respecto a las cuotas devengadas, una reducción del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes a cargo del presupuesto de la Seguridad Social. Esta reducción se aplicará durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función.
4.º Si no hay posibilidades de traslado, la trabajadora solicitará la prestación por riesgo durante el embarazo y/o lactancia.

Instruccions

Instruccions per a emplenar la sol·licitud i documentació a presentar

Quantia i duració de la prestació

La prestación económica será del 100% de la base reguladora por contingencias profesionales, abonada directamente por Unión de Mutuas por periodos vencidos, descontando el IRPF correspondiente y la cuota obrera de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido para los diferentes regímenes especiales de la Seguridad Social.

El pago de la prestación se efectuará desde el momento en que la mutua responsable de las contingencias profesionales de la empresa haya reconocido la existencia del riesgo. El mero acuerdo de la situación de riesgo entre empresa y trabajadora no será suficiente para la suspensión del contrato de trabajo, siendo necesaria la justificación del riesgo existente por la persona competente que corresponda.

La prestación por riesgo durante el embarazo se prolongará hasta el día antes del alumbramiento en caso de que el embarazo llegue a término. A partir de la fecha de parto, la trabajadora pasa a disfrutar de la prestación por maternidad que cubre la Seguridad Social.

En el caso de la prestación por riesgo durante la lactancia, una vez certificada la existencia del riesgo por la mutua, se iniciaría la prestación al día siguiente de cesar la baja maternal hasta que el recién nacido deje de recibir lactancia materna o haya cumplido 9 meses.

Existen otras causas de extinción de la prestación como son:

 • La reincorporación a un puesto de trabajo compatible.
 • Interrupción del embarazo antes del periodo previsto.
 • Extinción del contrato de trabajo.
 • Fallecimiento.

IMS

¿Qué es la incapacidad permanente?

Se considera incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral.
También tiene la consideración de incapacidad permanente, en el grado que se califique, la situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración.

Según su grado, se distingue entre:

Lesiones permanentes no invalidantes (baremo): toda lesión, mutilación o deformidad que supone una disminución o alteración de la integridad física del trabajador pero no es invalidante para el trabajo.
Incapacidad permanente parcial (IPP): incapacidad que ocasiona una reducción igual o superior al 33% en el rendimiento normal de la profesión habitual, pero pudiendo realizar las tareas fundamentales de la misma.
Incapacidad permanente total (IPT): aquella que impide realizar todas las tareas de la profesión habitual, o al menos las fundamentales, pero no impide dedicarse a otras profesiones.
Incapacidad permanente absoluta (IPA): la que impide realizar cualquier profesión por completo.
Gran invalidez (GIN): aquella que comporta la necesidad de asistencia de tercera persona para realizar los actos más elementales de la vida.

¿Qué son las prestaciones de muerte y supervivencia?

Las prestaciones por muerte y supervivencia son prestaciones de la Seguridad Social destinadas a paliar la situación de necesidad en la que pueden quedar los familiares de un trabajador tras su fallecimiento, derivada tanto de los gastos
de sepelio como de la pérdida de ingresos en la unidad familiar.

¿Qué documentación hay que aportar en caso de incapacidad permanente, muerte o supervivencia?

En caso de incapacidad permanente:
• DNI, pasaporte o NIE en vigor.
• Anexo de datos del trabajador y autorización de la historia.
• Anexo certificado de tareas de la empresa.
• Comunicación de datos de IRPF.
• Certificado patronal de salarios.
• Resguardos de cotización correspondientes a los 12 meses anteriores a la baja.
• Solicitud de incapacidad.
En los casos de muerte y supervivencia:
• Certificado de defunción.
• Fotocopia del libro de familia / DNI familiares.
• Certificado de salarios.
• Solicitud de muerte y supervivencia.

¿Cuánto se percibe en caso de incapacidad permanente?

Depende de la prestación económica reconocida por el INSS a través de la correspondiente resolución:
LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES (BAREMO)
La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, que se concede por una sola vez, cuya cuantía está fijada por baremo y para las lesiones, mutilaciones y deformidades que en el mismo se recogen.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
La prestación supone una cantidad a tanto alzado equivalente a 24
mensualidades de la base reguladora del mes anterior a la baja médica que
haya servido o habría servido para calcular la prestación por incapacidad temporal.
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL
La prestación consiste en una pensión vitalicia que se deriva de aplicar un porcentaje del 55% sobre la base reguladora. En el momento en el que el beneficiario cumple 55 años es posible acceder a la invalidez total cualificada, de modo que el 55% se incrementa en un 20% más.
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA
La prestación consiste en una pensión vitalicia del 100% sobre la base reguladora.
GRAN INVALIDEZ
La prestación consiste en una pensión vitalicia del 150% sobre la base
reguladora.

¿Cuánto se percibe en los casos de muerte o supervivencia?

Las prestaciones pueden consistir, según los casos, en:
AUXILIO POR DEFUNCIÓN
La prestación se concreta en la entrega al beneficiario de una prestación económica, por una sola vez, cuyo importe se determina anualmente.
PENSIÓN DE ORFANDAD
La cuantía se obtiene aplicando el 20% a la base reguladora.
PENSIÓN VITALICIA O, EN SU CASO, SUBSIDIO TEMPORAL A FAVOR DE FAMILIARES
La cuantía se obtiene aplicando el 20% a la base reguladora.
PENSIÓN VITALICIA DE VIUDEDAD
La prestación consiste en una pensión vitalicia cuyo importe se calcula aplicando un porcentaje del 52% sobre la base reguladora.
EN CASO DE MUERTE CAUSADA POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL SE CONCEDERÁ, ADEMÁS, UNA INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO
Cónyuge y asimilados: seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad.
Huérfanos: una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad.
Si los beneficiarios son los ascendientes del trabajador, la prestación consiste en 12 mensualidades de la base reguladora en el caso de haber 2 ascendientes
vivos o 9 mensualidades para el caso de un solo ascendiente.

¿Quién paga las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia?

Tanto las lesiones permanentes no invalidantes (baremo) como la incapacidad permanente parcial son abonadas directamente por Unión de Mutuas al trabajador, una vez recibida la resolución emitida por el INSS.

El resto de prestaciones (incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez) las capitaliza Unión de Mutuas en la TGSS y es la propia Seguridad Social la que abona mensualmente la prestación al trabajador.

Las prestaciones de muerte y supervivencia también se capitalizan en la TGSS y es la propia Seguridad Social la que las abona mensualmente, salvo el auxilio por defunción y las indemnizaciones a tanto alzado, que se pagan directamente a los beneficiarios una vez reconocido el accidente como derivado de contingencia profesional.

 

Prestaciones incapacidad permanente