Notícies

08/02/2021

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya avalua positivament la Memòria de Sostenibilitat i de Govern

La Memòria de Sostenibilitat i Govern d’Unió de Mútues corresponent a l’any 2019 ha obtingut una valoració positiva, d’acord amb l’anàlisi realitzada i els criteris exigits per la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Segons el comunicat de la Comissió, a l’anàlisi realitzada, “s’ha posat l’accent en les accions que la mútua impulsa a Cataluña” així com “l’estratègia global” de l’entitat en aquesta matèria. D’igual manera, s’han sotmès a revisió les accions promogudes per Unió de Mútues als diferents vectors de la Responsabilitat Social, i “molt especialment les que s’inclouen dins de l’àmbit social i laboral”.

Correspon a la Comissió de Responsabilitat Social analitzar les experiències que les empreses i organitzacions impulsen en aquesta matèria. Les més destacades les incorpora al Mapa d’experiències destacades en responsabilitat social, situat al portal de RS de la Generalitat RScat, amb la finalitat de donar-les a conèixer, fer difusió d’aquestes i facilitar la transferència de coneixement a altres organitzacions.

Gestió ètica, responsable i Sostenible

Unió de Mútues és una entitat socialment responsable, que assenteixi la gestió de la responsabilitat social sobre el Codi Ètic i Bon Govern, els valors de la dignitat, l’excel·lència, la transparència i la confiança del qual marquen les seves relacions amb la societat i amb els grups d’interès.

L’enfocament ètic de la responsabilitat social li ha permès, durant les dues últimes dècades, implementar models de gestió responsables, certificats, avalats i auditats periòdicament que acrediten l’excel·lència empresarial d’Unió de Mútues seguint el model EFQM, la qualitat dels serveis −ISO 9001−, la responsabilitat social −IQNET SR10−, la seguretat del pacient −ISO 179003−, la protecció mediambiental –UNE 14001−, la Innovació –UNE 166002−, la d’Empresa Saludable –OMS-, la Seguretat de la Informació –UNE 27001− i el Compliance Penal –UNE 10601−.

En aquest sentit, tal com queda reflectit a la Memòria, Unió de Mútues gestiona la responsabilitat social conforme a l’estàndard internacional IQNet SR10, certificació que renova cada any, atorgada per AENOR, qui reconeix que la mútua va més enllà del compliment de la legislació i que integra la sostenibilitat econòmica i el bon govern amb els aspectes socials i mediambientals. També, atorgat pel Club d’Excel·lència en Gestió, la Mútua, per tercer any consecutiu, ha estat distingida amb el títol Ambaixadors de l’Excel·lència Europea després de superar els 600 punts de l’EFQM.

A més, anualment, la mútua sotmet la seva gestió a l’avaluació externa de la Fundació Étnor i obté la verificació del compromís inequívoc de l’entitat amb la transparència, la sostenibilitat, el respecte a la legalitat, l’ètica, la diversitat i el bon govern. En aquesta línia, i conforme amb la norma UNE19601, la mútua té certificada la gestió de la prevenció de delictes, que garanteix que la Mútua disposa d’un sistema de prevenció de delictes robust, madur i eficaç, molt ben sustentat i integrat en l’organització.

En quant a la gestió mediambiental, la mútua ha obtingut el segell Redueixo (en espanyol, “Reduzco”) del Ministeri per a la Transició Ecològica per la disminució d’un 15,2% de la seva petjada de carboni, gràcies a la implementació en la seva gestió del Pla de Reducció d’Emissions, amb què la mútua avança en la seva contribució a favor d’un planeta més sostenible.