Notícies

03/10/2022

Noves quotes d’autònoms per al 2023

Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, ha participat en una jornada organitzada per la Federació Empresarial del Metall, FEMEVAL, a València, per analitzar les dues darreres i importants novetats legislatives que afecten el col·lectiu dels treballadors autònoms i el de les empleades de la llar.

A la jornada, adreçada a empresaris mutualistes i autònoms adherits a Unió de Mútues, la tècnica jurídica de l’entitat, Miriam Planas, ha centrat la primera part de la seva ponència en la reforma del sistema de cotització dels autònoms per als anys vinents i la protecció per cessament d’activitat.

Aquest nou sistema de cotització, basat en rendiments nets, suposarà «una millora de la protecció» del col·lectiu esmentat, ja que en l’actualitat el 80% dels treballadors autònoms cotitzen per la base mínima, sent la mitjana de les seves prestacions i pensions inferiors a les causades pels treballadors per compte d’altri», ha assenyalat Planas.

El nou sistema serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2023, i s’implantarà de manera gradual, en un període màxim de nou anys, amb revisions periòdiques cada tres anys.

Quant a la tarifa plana, els treballadors autònoms que la gaudien, podran continuar amb la mateixa tarifa fins que finalitzi. Però, «per als nous autònoms desapareix, i se substitueix per una reducció en les cotitzacions que dona lloc a una quota de 80 euros mensuals per als nous autònoms durant 12 mesos, extensible a 12 mesos més en determinats supòsits».

També, l’experta jurídica de la mútua ha valorat les variacions en les quotes que es produiran amb el nou sistema, en funció dels rendiments nets reals, que d’acord amb les taules de 12 trams aprovades, «la quota mínima mensual a la Seguretat Social serà de 230 euros el 2023, 225 euros el 2024 i de 200 euros el 2025.  Els autònoms que cotitzin per la base mínima del tram més alt —rendiments de més de 6.000 euros— abonaran 500 euros el 2023, 530 el 2024 i 590 euros el 2025».

Profesionales escuchando en la Jornada de Autónomos de Unión de Mutuas y Femeval

A més, es podrà canviar fins a sis vegades l’any la base de cotització, en funció de la previsió d’ingressos. Això no obstant, aquestes bases «tindran caràcter provisional i una vegada finalitzat l’exercici i coneguts els rendiments nets definitius, es regularitzaran les cotitzacions, i es podran retornar o reclamar les quotes en cas que la base resultant no es trobi dins del tram de cotització elegit pel treballador autònom segons la previsió dels seus ingressos», ha advertit Planas.

Quant a l’acció protectora per cessament d’activitat, la norma afegeix dues causes noves de cessament d’activitat, i defineix el cessament temporal parcial per motius de força major. A més, modifica el període mínim de cotització per cessament d’activitat per causar-hi dret, que continuarà sent de dotze mesos, però dins dels vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a aquesta situació de cessament. Anteriorment, els dotze mesos havien de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament.

Empleades de la llar: prestacions per desocupació contributives i assistencials

A la segona part de la jornada, Miriam Planas ha analitzat les principals modificacions que introdueix la llei de millora laboral per a les empleades de la llar, centrant-se en la prestació per desocupació, l’obligació dels ocupadors de donar-les d’alta a la Seguretat Social, les bonificacions i cotitzacions.

En aquest sentit, la prestació per desocupació passa a formar part de l’acció protectora del sistema especial de les persones treballadores de la llar, per la qual cosa «passaran a tenir dret a la prestació contributiva de desocupació un cop compleixin el període mínim de cotització establert».

Per això, ha detallat la tècnica jurídica d’Unió de Mútues, «serà obligatori cotitzar per desocupació i per FOGASA (Fons de Garantia Social) a partir del pròxim 1 d’octubre de 2022, cosa que garanteix també la cobertura indemnitzatòria de les treballadores en cas d’insolvència de l’ocupador».