Notícies

28/05/2024

Pla nacional contra el radó

El 31 de Maig és el dia Mundial sense tabac, però en Unió de Mútues avui volem parlar del radó ja que representa la segona causa més important de càncer de pulmó, després del tabac, i la primera en no fumadors.

El Radó va ser declarat carcinogen humà tipus I per l’Agència Internacional de Recerca en Càncer (IARC) i l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (USEPA) i representa la segona causa més important de càncer de pulmó, després del tabac, i la primera en no fumadors.

A principis d’enguany el Consell de Ministres, va aprovar el Pla Nacional contra el Radó que té com a objectiu protegir la salut de la població i les persones treballadores enfront dels riscos per a la salut de l’exposició al radó, en aplicació al Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants, i en els requisits relatius al radó de la Directiva 2013/59/Euratom.

Aquesta Directiva insta els Estats membres a desenvolupar plans d’actuació amb la finalitat de reduir el risc de càncer de pulmó atribuïble a l’exposició al radó en ambients interiors (habitatges, edificis d’accés públic i llocs de treball).

El Pla s’articula entorn de cinc eixos estratègics, desglossant-se en els següents objectius específics:

1. Conèixer la magnitud del problema i identificar i solucionar les mancances o dificultats per a l’aplicació de controls o solucions efectives.
2. Reduir la concentració de radó en els edificis.
3. Reduir les exposicions ocupacionals al radó i garantir la implantació del nivell de referència i el compliment del límit de dosi per a persones treballadores exposades.
4. Desenvolupar mesures d’acció per a reduir l’exposició al radó en les zones d’actuació prioritària.
5. Potenciar la conscienciació del públic, professionals i administracions.

Aquest Pla a més de descriure els riscos derivats de l’exposició al radó, analitza la situació a Espanya respecte a les mesures de protecció i recull les estratègies i actuacions que es desenvoluparan per les diferents administracions durant un període de 5 anys, per al control del risc per a la salut de la població derivat de l’exposició al gas.

Però… què és el Radó?

El radó és un gas radioactiu, procedent de la cadena de desintegració de l’urani-238, que es troba de manera natural en la composició d’alguns sòls i roques de l’escorça terrestre. Pertanyent al grup dels gasos nobles, és incolor, inodor, insípid i moderadament soluble en l’aigua i altres líquids. Genera radiacions alfa en la seva descomposició i es mesura en Bq/m³.

El radó que emana del sòl, penetra en les edificacions, a través de porus, esquerdes i fissures de les fonamentacions, encara que també pot entrar, en menor mesura, procedent dels materials de construcció o de l’aigua corrent.

En general, les concentracions de radó en els edificis disminueixen a mesura que ens allunyem del sòl a l’ésser un gas més dens que l’aire, encara que a vegades poden trobar-se altes concentracions de radó en els pisos més elevats a causa de la potencial contribució dels materials de construcció, l’aigua i per efecte xemeneia.

Radó i situació laboral

L’RD 1029/2022 estableix que quan en un lloc de treball hi hagi zones amb concentracions de radó en aire que, en mitjana anual, superin el nivell de referència de 300 Bq/m³, el titular de l’activitat laboral haurà de prendre les mesures oportunes per a reduir les concentracions i/o l’exposició al radó, d’acord amb el principi d’optimització, després de la qual cosa haurà de revaluar la mitjana anual de concentració de radó en aire en el lloc de treball.
Per aquest motiu és molt important que les empreses afectades realitzin mesuraments anuals, i periòdiques si és el cas, per a poder desenvolupar estratègies i mesures efectives per a mitigar els riscos associats amb la presència de radó en el lloc de treball i proporcionar la informació precisa i accessible sobre els riscos del radó, adequada perquè els treballadors comprenguin com abordar la presència de radó de manera efectiva.

Per a facilitar el coneixement d’aquest tema en Unió de Mútues hem preparat un fullet explicatiu amb informació sobre la seva afectació per a la salut, les zones detectades amb major exposició pel tipus de sòl a Espanya i les obligacions establertes per a les empreses. Aquesta informació va ser proporcionada pel Ministeri de Sanitat en la jornada que va celebrar el passat 10 d’abril, on la principal novetat és que a partir del 22 de juny de 2024 en tots els llocs de treball situats en planta baix rasant o planta baixa dels termes municipals que el Centre de Seguretat Nuclear estableixi com d’actuació prioritària, haurà d’avaluar-se la seva exposició al radó. Portal de Seguretat i Salut.