Preguntes freqüents

En Unión de Mutuas ens preocupem per oferir un servei de màxima qualitat als nostres mutualistes i sabem com és d’important que poden disposar de tota la informació necessària en cas de requerir qualsevol dels nostres serveis.

Per això, en aquesta secció posem a la teua disposició les preguntes i respostes més freqüents.

Quins requisits s'han de complir per cobrir els gastos que deriven de l'assistència sanitària de la Mutua als treballadors desplaçats en l'estranger?

La cobertura per part de la Mutua dels gastos que deriven de l’assistència sanitària a l’estranger queda supeditada als mateixos requisits i en els mateixos termes que en el territori nacional pel que fa a la relació d’assegurament, manifestació per l’empresa de la relació laboral de la lesió i acceptació d’aquesta per la Mutua.

A més, l’acceptació estarà condicionada al fet que l’empresa i el treballador hagen complit els requisits necessaris i sol·liciten l’assistència en els establiments emparats per la normativa o convenis en vigor.

Consulta els tràmits que s’han de realitzar abans del desplaçament i com actuar en cas d’accident a l’estranger.

He patit un accident laboral, què he de fer?

 1. Preferentment acudix al centre assistencial d’Unión de Mutuas més pròxim al lloc de l’accident.
 2. Si no hi ha un centre d’Unión de Mutuas a prop, acudix a qualsevol centre sanitari i contacta amb nosaltres. T’informarem del que has de fer. No oblides comunicar l’accident a Unión de Mutuas al més prompte possible perquè puguem realitzar les gestions pertinents.
 3. Per a la tramitació de la baixa i posteriors consultes, acudix als nostres centres.
 4. En cas de qualsevol dubte, consulta’ns. Posem al teu servei una línia d’assistència les 24 hores del dia, a través de la qual t’informarem ràpidament i de forma gratuïta davant qualsevol imprevist que poguera sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692.

Com obtenir l'informe d'assistència?

Accedix a la secció de formularis i clica en “Sol·licitud d’assistència sanitària”.

Sóc autònom i he tingut un accident mentre anava al meu lloc de treball, es considera accident laboral?

Sí, també s’entendrà com a accident de treball el patit en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquest efecte s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exercisca habitualment la seua activitat sempre que no coincidisca amb el seu domicili i es corresponga amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

Treballe per a una ETT (empresa de treball temporal) i he tingut un accident laboral en una altra empresa, qui ha de facilitar-me l'informe d'assistència?

Serà l’ETT qui et facilitarà l’informe d’assistència i qui comunique l’accident.

Sóc un treballador pluriocupat, he tingut un accident laboral i m'han donat la baixa, com he de procedir?

En cas que sigues treballador pluriocupat han d’existir tantes baixes mèdiques com empreses en què treballes. Per a això, dirigix-te cap a les distintes mútues de les diferents empreses en què estés perquè et tramiten la baixa corresponent.

Què no es considera accident laboral?

No es considera accident laboral, entre d’altres:

 • Qualsevol accident ocorregut en la vida quotidiana, fora de l’entorn o horari laboral.
 • Els accidents ocorreguts en l’entorn o horari laboral, que siguen deguts a força major, o causa no relacionada amb el treball que s’executava quan va ocórrer l’accident. No es considerarà força major aliena al treball la insolació, el llamp i altres fenòmens anàlegs de la naturalesa.
 • Els accidents que siguen deguts a la imprudència temerària del treballador accidentat.

Quins accidents han de comunicar-se amb caràcter urgent a l'Autoritat Laboral?

Els accidents laborals ocorreguts al centre de treball o en un desplaçament durant una jornada de treball que donen lloc a la defunció del treballador i siguen considerats com greus o molt greus.

Els accidents laborals ocorreguts en un centre de treball que afecten a més de quatre treballadors, pertanguen o no en la seua totalitat a la plantilla de l’empresa.

Per tant, la comunicació citada anteriorment no ateny als accidents ocorreguts «in itinere», és a dir, quan es va o es torna del treball.

.

Què faig si patisc un accident de treball?

Comunicar l’accident al teu responsable en el temps més breu possible perquè es poden iniciar totes les actuacions pertinents.

A on acudisc per ser atés?

Si patixes un accident de treball, deuràs presentar-te al centre assistencial d’Unión de Mutuas més pròxim al lloc de l’accident.

Per a localitzar-lo pots accedir a la xarxa assistencial d’Unión de Mutuas a través de la pàgina web (www.uniondemutuas.es) o des del teu mòbil (movil.uniondemutuas.es).

En cas que no hi haja cap centre d’Unión de Mutuas a prop, acudix a qualsevol centre sanitari i contacta amb nosaltres al més prompte possible, telefonant el teu centre d’Unión de Mutuas.

També pots telefonar la nostra línia d’assistència 24 hores, 900 100 692, en la qual t’atendrem gratuïtament i et resoldrem qualsevol dubte que tingues a qualsevol hora del dia.

I si l'accident de treball ocorre fora de l'horari d'atenció dels centres assistencials d'Unión de Mutuas?

Unión de Mutuas té una ampla xarxa de centres concertats que presten la primera assistència.

L’endemà, el pacient deu personar-se al centre assistencial propi d’Unión de Mutuas més proper, presentant la notificació d’accident i els informes de l’assistència rebuda.

Qui seguix pagant al treballador una vegada que la seua baixa ha arribat als 12 mesos?

Unión de Mutuas abonarà la prestació econòmica per incapacitat temporal, mitjançant pagament directe, a partir del primer dia del mes següent a la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la situació de pròrroga expressa o determinant l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent.

En aquests supòsits subsistix l’obligació de cotitzar mentre no s’extingisca la relació laboral o fins l’extinció del termini dels 545 dies de duració màxima de la incapacitat temporal, si bé l’empresa ingressarà la quota empresarial, i l’aportació del treballador serà ingressada directament per Unión de Mutuas.

.

Un dels meus treballadors està a punt de complir 12 mesos de baixa. Quina duració té la incapacitat temporal?

La Llei General de la Seguretat Social establix una duració màxima de 365 dies, prorrogables per altres 180 dies quan es presumisca que durant ells el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

Esgotat el termini de duració de 365 dies, l’Institut Nacional de la Seguretat Social serà l’únic competent per reconéixer la situació de pròrroga expressa amb un límit de 180 dies més, determinar la iniciació d’un expedient d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.

Quan la situació d’incapacitat temporal s’extingisca pel transcurs del termini de 545 dies (365 dies més la pròrroga de 180 dies), s’examinarà necessàriament, en el termini màxim de tres mesos, l’estat de l’incapacitat als efectes de la seua qualificació, en el grau d’incapacitat permanent que corresponga.

No obstant això, en aquells casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic per l’expectativa de recuperació o la millora de l’estat del treballador amb vista a la seua reincorporació laboral, la situació clínica de l’interessat fera aconsellable demorar la qualificació d’incapacitat, aquesta podrà retardar-se pel període precís que, en cap cas, podrà excedir els 730 dies naturals, sumats els d’incapacitat temporal i els de prolongació dels seus efectes.

Què és el Bonus?

És un sistema d’incentius per a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que és regulat pel Reial Decret 231/2017 de 10 de març. El reconeixement de l’incentiu està centrat en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

Es pot accedir al Bonus només amb el compliment dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals, els índexs de sinistralitat i el volum de cotització per contingències professionals.

Si es complixen les condicions anteriors, la quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació.

Quan existisca inversió per part de l’empresa en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals recollides en els apartats 6 i 7 de l’annex I, es reconeixerà un incentiu addicional del 5% de les quotes per contingències professionals, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions complementàries.

Com sol·licitar-lo?

Se suspenen els incentius Primes a presentar en les campanyes 2020 i 2021

En la Disposició Addicional 3a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, s’anuncia la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, contemplada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, respecte de les cotitzacions que es generen durant l’any 2019 (campanya 2020).

La suspensió referida ha sigut igualment acordada per a les cotitzacions que es generen durant l’any 2020 (campanya 2021), de conformitat amb el que es disposa en l’article 7.8 del Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

 

Suspensió Prima 2020

Suspensió Prima 2021

Els autònoms poden sol·licitar farmacioles?

Segons l’Ordre TAS/2947/2007, de 8 d’octubre, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les mútues no podran subministrar farmacioles a les empreses autoasseguradores ni als treballadors autònoms que no tinguen contractats treballadors per compte d’altri.

Les empreses tenen dret que la Mutua els subministre farmacioles?

Les mútues poden subministrar a les seues empreses mutualistes farmacioles per a primers auxilis, excepte a les empreses autoasseguradores i als treballadors autònoms que no tinguen contractats treballadors per compte d’altri.

La reposició del material de primers auxilis contingut en la farmaciola, per utilització o caducitat, serà així mateix assumida, amb càrrec al pressupost de la Seguretat Social, per l’entitat gestora o mútua que cobrisca les contingències professionals dels treballadors al servici.

Com puc sol·licitar una farmaciola?

La sol·licitud de la farmaciola podrà fer-se per telèfon, cas en el qual et farem arribar el material sol·licitat una vegada es comproven les dades, o acudint al nostre centre d’Unión de Mutuas més proper.

Com obtenir un llistat dels centres assistencials de la meua localitat?

Pots obtenir el llistat de centres assistencials a través de la nostra xarxa de centres. Selecciona la

casella de «província» i a continuació escriu el nom en el buscador. Clica en «buscar» i automàticament apareixerà el llistat de centres.

Aquesta informació s’actualitza periòdicament, per la qual cosa és convenient consultar sempre, a través de la ferramenta, el centre assistencial al qual acudir en cas d’accident.

Com puc sol·licitar la prestació per cessament d'activitat?

Podràs obtenir tota la documentació requerida per a la sol·licitud d’aquesta prestació en qualsevol centre d’Unión de Mutuas o en format electrònic a través de la nostra pàgina web.

En el moment de la sol·licitud, es deuran presentar una sèrie de documents imprescindibles:

 • Sol·licitud de prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Model 145 IRPF.
 • Justificant de pagament de les cotitzacions dels dos últims mesos.
 • Targeta de demandant de treball.
 • Document acreditatiu d’haver sol·licitat la baixa en el règim especial corresponent.

Documentació específica: dependrà de la causa per la qual se sol·licite el cessament d’activitat.

Una vegada omplida, la documentació podrà ser entregada en qualsevol centre d’Unión de Mutuas abans de l’últim dia del mes següent a la data de cessament d’activitat, o ser remesa per correu postal a la direcció:

Cessament d’Activitat Treballadors Autònoms Unión de Mutuas. Av. del Lledó, n.º 67 cantó C/ Juan Herrera, 27 12004 Castelló

Qui pot sol·licitar la prestació per cessament d'activitat?

És un sistema específic de protecció per als treballadors autònoms que, podent i volent exercir una activitat econòmica o professional, hagen hagut de cessar en eixa activitat temporalment o definitivament, de manera involuntària. El cessament d’activitat ha de ser total.

Poden optar a ella tots els treballadors autònoms afiliats a la Seguretat Social i d’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), inclosos els treballadors per compte propi agraris que formen part del Sistema Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi Agraris, o del Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Per a sol·licitar aquesta prestació es requerix:

Estar afiliat i d’alta en el moment del cessament en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, en el seu cas.

 • Cotitzar per l’aportació corresponent a la protecció per cessament d’activitat.
 • Sol·licitar la baixa en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms a causa del cessament d’activitat.
 • Trobar-se en una de les situacions legals de cessament d’activitat reconegudes en la Llei.
 • Tenir cobert en el moment del cessament el període mínim de cotització per cessament d’activitat (12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament).
 • Subscriure el compromís d’activitat al qual es referix l’article 299 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a què puga convocar-li el Servei Públic d’Ocupació de la corresponent Comunitat Autònoma (o l’Institut Social de la Marina, en el cas dels treballadors del Règim Especial de Treballadors del Mar).
 • Estar al corrent de pagament en les quotes a la Seguretat Social, sense perjudici de la possibilitat de la invitació al pagament.
 • No haver complit l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinga el període mínim de cotització requerit.
 • Quan el treballador autònom tinga un o més treballadors a càrrec seu, serà requisit previ al cessament d’activitat el compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats en la legislació laboral.

Si vull optar per les contingències professionals, quant hauria de pagar?

A partir de l’1 de gener de 2019 la cobertura per Contingències Professionals passa a ser obligatòria per als treballadors del Règim Especial d’Autònoms, segons Reial decret/llei 28/2018, de 28 de desembre.

Per a la cotització s’aplicarà el percentatge del 0,90% sobre la base de cotització triada, del qual el 0,46% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència.

Aquesta cobertura serà opcional per a:

Socis de cooperatives inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms que disposen d’un sistema *intercooperativo de prestacions socials, complementari al Sistema Públic, que compte amb l’autorització de la Seguretat Social per a col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i atorgue la protecció per les citades contingències, amb un abast almenys equivalent al regulat pel citat Règim Especial.

Treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris. Si opten per acollir-se a aquesta cobertura s’aplicaran els tipus establits en la tarifa de primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals.

Els treballadors autònoms tenen la cobertura per contingències professionals amb una Mutua?

Si, i la cobertura de les Contingències Professionals ha de dur-se a terme amb la mateixa Mútua amb la qual s’haja formalitzat la prestació econòmica d’Incapacitat Temporal per Contingències Comunes.

Els treballadors autònoms tenen l'obligació de cobrir la protecció del subsidi d'incapacitat temporal per contingències comunes amb una Mutua?

Des de l’1 de gener de 2008, la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes tindrà caràcter obligatori excepte per als treballadors inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris.

Els treballadors autònoms amb dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també estiguen d’alta poden, mentre es mantinga la seua situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d’aquesta prestació o renunciar a ella. Aquesta possibilitat d’opció o renúncia no és d’aplicació als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) ni a aquells que realitzen activitats en què la cobertura de les contingències professionals resulte obligatòria pel seu major risc de sinistralitat.

L’opció deurà formalitzar-se amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Hi ha obligació de cobrir la protecció per contingències comunes amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

La cobertura de la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes pot concertar-se, a opció de l’empresari, amb una entitat gestora, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o assumir l’empresa la seua cobertura mitjançant la col·laboració voluntària en la gestió de la prestació (concorrent determinats requisits).

La cobertura de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes per la Mutua inclou la gestió de la prestació econòmica en els mateixos termes i amb el mateix abast que les entitats gestores.

Com a empresari, tinc l'obligació de cobrir la protecció per contingències professionals amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

La cobertura de la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals pot concertar-se, a opció de l’empresari, amb una entitat gestora, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o assumir l’empresa la seua cobertura mitjançant la col·laboració voluntària en la gestió de la prestació (concorrent determinats requisits).

En cas de cobertura amb la Mutua, aquesta gestionarà la prestació econòmica i l’assistència sanitària.

Com acredite davant la meua empresa la baixa per contingència comuna?

L’acreditació davant l’empresa es realitzarà en el termini de tres dies, presentant el document (informe de baixa) que els facultatius mèdics de les entitats gestores (metges d’atenció primària del Servei Públic de Salut i/o inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)) entreguen al treballador.

Tinc una malaltia i el metge de capçalera em dóna la baixa. Què faig en Unión de Mutuas?

En les empreses i/o autònoms que hagen escollit que la gestió de la prestació econòmica derivada de la situació d’incapacitat temporal per contingència comú (ITCC) (baixa que prescriu el metge de capçalera) siga assumida per la Mutua, aquesta té la competència de gestionar la prestació.

Al mateix temps, la Mutua realitza un seguiment i control d’aquesta situació. És per això que, seguint determinats criteris, se li requerix per a una avaluació de la seua situació d’incapacitat temporal per contingència comuna (baixa del metge de capçalera).

On, com i quan he de presentar els informes mèdics de confirmació de la baixa de contingències comunes?

Depenent del règim a què pertanga i/o la seua relació amb l’empresa, deurà presentar-los en la seua empresa (en cas de pagament delegat) o bé directament a la Mutua (en cas de pagament directe).

Se m'ha extingit el contracte estant de baixa. Què he de fer?

Deurà dirigir-se a la Mutua per a sol·licitar que se li abone la prestació econòmica mitjançant un pagament directe.

Empleats/des de la llar, és necessari un nombre d'hores mínim per a estar inclós en el Règim Especial d'Empleats de la Llar (REH)?

La inclusió en el règim serà obligatòria, treballe el temps que treballe.

Què ocorre quan un treballador canvia d'empresa en situació de baixa per contingència comuna?

En contingències comunes, quan una empresa canvia de mútua, la nova mútua assumix els processos de baixa per contingència comuna de l’empresa.

En què consistix i qui abona la prestació per cura de fill menor amb càncer o malaltia greu?. Quina és la quantia?

És una prestació econòmica per a progenitors, adoptants i acollidors que hagen de reduir la jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La reducció de la jornada de treball haurà de ser, com a mínim, del 50%. La gestió i el pagament corresponen a Unión de Mutuas i equival al 100% de la base reguladora de contingències professionals, percebent-se en proporció a la reducció de jornada.

És obligatori presentar l'informe mèdic cada dos mesos?

És obligatori presentar l’informe mèdic cada dos mesos, per a així procedir a la pròrroga de la prestació, en compliment del Reial Decret 11148/2011, de 29 de juliol.

Què succeïx quan la meua empresa canvia d'entitat col·laboradora?

Si l’empresa canvia de mútua, des de la data del canvi serà la nova mútua l’encarregada del pagament de la prestació.

Quant puc reduir la jornada?

El reial decret establix una reducció mínima del 50%.

Tinc dret a la prestació si mon fill/a té una malaltia sense ingrés hospitalari?

El Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, establix l’obligatorietat d’ingrés hospitalari previ per malaltia per poder accedir a la prestació.

Quant de temps pot mantenir-se aquesta prestació?

La prestació es manté mentre s’acredite pel Servei Públic de Salut que persistix la necessitat de cura directa, contínua i permanent, o bé el menor arribe als 18 anys.

Des de quan se'm reconeix la prestació?

La prestació es reconeix des de la data de reducció de jornada comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Tinc l'obligació de comunicar qualsevol canvi en la meua situació personal i laboral?

Sí, s’han de comunicar tots els casos de suspensió de la relació laboral: cessament en la seua activitat laboral, incapacitat temporal, descans per maternitat i paternitat, o risc durant l’embaràs i la lactància.

Els cuidats en el domicili són subsidiaris de la prestació?

La prestació es reconeix pel temps que el menor precise d’ingrés hospitalari i pel tractament continuat posterior de la malaltia al seu domicili.

Puc accedir a aquesta prestació si un progenitor no treballa?

No, ambdós progenitors, adoptants o acollidors han d’acreditar que estan afiliats i en situació d’alta.

Poden demandar la prestació ambdós progenitors?

Únicament un dels progenitors serà beneficiari de la prestació. Per acord entre progenitors i empreses, es podrà alternar la prestació per períodes mínims d’un mes, quedant suspesa la prestació d’un progenitor mentre se li reconega a l’altre.

Quina documentació he d'aportar perquè em reembossen els gastos de desplaçament? A on m'he de dirigir?

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

– Dades del pacient: nom i DNI.

– Fotocòpia de la llibreta del banc on figura el compte bancari i de la que siga titular.

– Factures.

– La prescripció mèdica.

– Solicitud de reintegro de gastos derivados de contingencias profesionales.

– Si es con vehículo propio, indica la población de origen y destino, además de los kilómetros realizados.

Si acudixes a un centre concertat deuràs sol·licitar el llistat del règim de visites (aportar un justificant del centre amb el nombre de vegades que has anat).

El reembossament dels gastos es realitza per transferència bancària al compte del pacient del 25 al 30 de cada mes, sempre que la documentació siga entregada abans del dia 12 de cada mes.

Quines gestions administratives he de fer i quina documentació he de preparar abans de desplaçar empleats fora d'Espanya?

Pots consultar les gestions que has de realitzar i la documentació que s’ha de preparar a través de següent enllaç en la nostra pàgina web

Què és una malaltia professional?

Es considera malaltia professional la contreta com a conseqüència del treball executat per compte d’altri, sempre que estiga reconeguda com tal en el quadre de malalties professionals aprovat per la legislació vigent.

Els gastos de farmàcia i ortopèdia són reembossats per la Mutua?

En cas d’accident de treball o malaltia professional, s’abonarà la totalitat dels gastos prèvia presentació de:

– Dades del pacient: nom i DNI.

– Fotocòpia de la llibreta del banc on figura el compte bancari i de la que siga titular.

– Recepta o prescripció mèdica.

– Justificant de pagament (tiquet original).

– Sol·licitud de reintegració de gastos derivats de contingències professionals.

El reembossament dels gastos es realitza per transferència bancària al compte del pacient del 25 al 30 de cada mes, sempre que la documentació siga entregada abans del dia 12 de cada mes.

Necessite un informe mèdic. Quins tràmits he de realitzar?

Sol·licita per escrit l’informe mèdic en la delegació corresponent i se’t farà entrega d’aquest en el termini legal establit.

On puc obtenir una còpia d'un informe mèdic que he extraviat o no he rebut?

Sol·licita per escrit l’informe mèdic en la delegació corresponent i se’t farà entrega d’aquest en el termini legal establit.

Quins terminis tenen el treballador i l'empresa per a presentar els informes de baixa, confirmació de la baixa i alta?

El treballador deurà entregar a l’empresa la còpia destinada a ella dels informes mèdics de baixa i de confirmació en el termini de tres dies, comptats a partir del mateix dia de l’expedició dels informes; i l’informe d’alta, en les 24 hores següents a la data de l’alta.

En els processos d’incapacitat temporal en què procedisca el pagament directe per l’entitat gestora o la mútua, deuran presentar-se davant aquesta, utilitzant la còpia destinada a l’empresa, en els terminis indicats.

L’empresa té l’obligació de remetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de l’informe presentat pel treballador, a través del sistema RED, els informes mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta que els presenten els treballadors, omplits amb les dades que corresponguen a l’empresa.

Per què motius es pot interrompre el pagament de la prestació?

El subsidi d’incapacitat temporal pot extingir-se per alguna de les següents causes:

 • Pel transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.
 • Per alta mèdica per curació o millora que permeta al treballador realitzar el seu treball habitual.
 • Per ser donat d’alta el treballador amb declaració d’incapacitat permanent o sense aquesta.
 • Per reconeixement de la pensió de jubilació.
 • Per incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establits pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a la Mutua.
 • Per defunció.
 • Per sanció.

El dret al subsidi d’incapacitat temporal pot ser denegat, anul·lat o suspés:

 • Per actuació fraudulenta per a obtenir o conservar la prestació.
 • Per haver estat causada la incapacitat o prolongar-se aquesta per imprudència temerària del beneficiari.
 • Per realitzar treballs per compte d’altri o propi.
 • Per refusar o abandonar, sense causa raonable, el tractament mèdic.
 • La incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’INSS i les mútues per a examen i reconeixement mèdic pot ser causa de suspensió cautelar amb la finalitat de comprovar si va ser injustificada, donant lloc en aquest cas a l’extinció de la prestació econòmica.

Estic de baixa i he finalitzat el contracte amb la meua empresa, què he de fer per a seguir cobrant la prestació?

L’extinció del contracte de treball no dóna lloc a l’extinció de la prestació econòmica per incapacitat temporal, assumint Unión de Mutuas l’abonament de la prestació, prèvia sol·licitud de pagament directe per finalització o extinció del contracte, que podrà presentar en qualsevol dels nostres centres.

Quins són els motius per a sol·licitar el pagament directe?

 • Per incompliment de l’obligació empresarial en el pagament del subsidi.
 • Les empreses de menys de deu treballadors amb un empleat en situació d’incapacitat temporal, amb una duració de la baixa mèdica superior a sis mesos consecutius que el sol·liciten reglamentàriament.
 • Per treballar per a organismes que no hagen de col·laborar amb la Seguretat Social pagant la incapacitat temporal als treballadors.
 • Per extinció de la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal.
 • Quan es tracta de representants de comerç, professionals taurins i artistes.
 • Per al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • En els supòsits d’esgotament de la incapacitat temporal pel transcurs del termini màxim de 365 dies, quan l’INSS reconega la pròrroga d’incapacitat temporal o l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent, a partir del dia 1 del mes següent al de la data de la resolució, així com després de l’esgotament del termini màxim de 545 dies (18 mesos), fins a la qualificació de la incapacitat permanent.
 • Fi de la campanya, treballadors fixos discontinus.
 • Per jubilació parcial.
 • Empleats de la llar.
 • Treballadors per compte d’altri del Sistema Especial Agrari.

Quina base reguladora s'aplica en una recaiguda?

Estant vigent el contracte laboral, si el treballador causa baixa per recaiguda d’un procés anterior, i a efectes de calcular la base reguladora de la prestació d’incapacitat temporal, es tindrà en compte la base de cotització del mes o mesos anteriors a la recaiguda.

Sóc autònom i he tingut un accident laboral però no he optat per les contingències professionals amb vosaltres, què passarà?. Cobraré?

Si el treballador autònom no haguera optat voluntàriament per la cobertura de les contingències professionals i patix un accident en l’exercici de la seua activitat professional, causarà dret a la prestació econòmica per contingència comú, sempre que acredite tots els requisits a tal efecte.

Sóc autònom, tinc termini per a entregar la declaració d'activitat?

La Declaració de Situació d’Activitat (DSA) dels treballadors autònoms que causen baixa per incapacitat temporal deurà presentar-se en els 15 dies hàbils següents a la data de la baixa mèdica.

La falta de presentació origina la suspensió en l’inici del pagament de la prestació.

L’art. 24.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost tipifica com a infracció lleu no complir els deures de caràcter informatiu en matèria de prestacions de Seguretat Social. L’art 47.1 a) del mateix text sanciona les infraccions lleus amb la pèrdua de la prestació, subsidi o pensió durant un mes.

No s’exigix la DSA per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), ni per als treballadors per compte propi agraris.

Què ocorre si en el moment de sol·licitar el pagament de la prestació no estic al corrent de pagament?

Si el treballador autònom no es trobara al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, però reunix la resta dels requisits exigits per meritar la prestació, serà d’aplicació el mecanisme d’invitació al pagament per al seu ingrés en el termini de 30 dies naturals. Si es realitza l’ingrés amb posterioritat a aquest termini, s’aplicarà un 20% de descompte en la prestació

Es necessita període de carència per cobrar la prestació en cas de baixa?

Poden diferenciar-se dues situacions a efectes de l’exigència d’un període mínim previ de cotització o carència:

Accident, siga o no de treball, i malaltia professional, no es necessita carència.

La situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna sí que requerix haver complit un període de carència (180 dies cotitzats dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant).

En cas de contingència comuna o accident de treball, qui abonarà la prestació en cas d'estar d'alta en l'empresa?

La situació més habitual és que el treballador que està en situació d’incapacitat temporal cobre a través de l’empresa, en lloc del salari, l’import corresponent al subsidi econòmic de la incapacitat. A això se li anomena pagament delegat, ja que l’empresa abona mensualment la incapacitat temporal en la data en què habitualment paga el salari, fent les retencions i cotitzacions corresponents i, posteriorment, aquests pagaments són compensats a l’empresa en la liquidació de les seues cotitzacions socials. No obstant això, en determinades situacions és possible que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mutua abonen la incapacitat temporal per pagament directe al treballador.

Què dia abona Unión de Mutuas?

La prestació d’incapacitat temporal s’abonarà mitjançant transferència bancària, de l’1 al 5 de cada mes.

Per què cobre menys a partir dels 180 dies de baixa?

Extingit el contracte de treball, la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de contingència comuna s’abonarà en quantia de desocupació.

La quantia de la prestació es calcula aplicant un percentatge a la base reguladora de la prestació per desocupació, que s’establix per trams de duració de la prestació:

– Durant els 180 primers dies 70% de la base reguladora.

– Dies restants 50% de la base reguladora.

En cas d'extinció o despatxament se'm descomptarà el període de desocupació?

Quan el treballador es trobe en situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i durant aquesta s’extingisca el seu contracte de treball, seguirà percebent la prestació per Incapactitat Temporal en la mateixa quantia a la desocupació. El període de desocupació comptarà com ja consumit.

Quines conseqüències comporta no presentar-se a les visites mèdiques planificades durant una baixa per contingència comuna?

La incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i les mútues per a examen i reconeixement mèdic pot ser causa de suspensió cautelar i posterior extinció de la prestació, si el treballador no justificara la incompareixença en el termini dels 10 dies hàbils següents a la data fixada per al reconeixement.

En cas de baixa voluntària, tinc dret a continuar percebent la prestació?

L’extinció del contracte tant involuntària com voluntària per part del treballador no dóna lloc a l’extinció de la prestació d’incapacitat temporal.

Si el treballador es trobara en situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, seguirà percebent la prestació en la mateixa quantia.

Si la situació d’incapacitat temporal deriva de contingència comuna, s’abonarà la prestació en quantia de desocupació.

He d'entregar els informes de confirmació?

Els informes de confirmació han de ser entregats a la Mutua en temps i forma per a continuar percebent la prestació econòmica.

Si em trobe de baixa per contingència comuna o accident laboral i l'empresa no em paga, puc sol·licitar una prestació per part de la Mutua?

En cas d’incompliment empresarial, podrà sol·licitar a la Mutua el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal.

Al meu treballador li han concedit una pròrroga de 6 mesos mitjançant una resolució per la qual a partir d'aquest moment la Mutua li paga. Què he de fer com a empresa?

Unión de Mutuas abonarà la prestació econòmica per incapacitat temporal, mitjançant pagament directe, a partir del primer dia del mes següent a la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la situació de pròrroga expressa o determinant l’inici d’un expedient d’incapacitat permanent.

En aquests supòsits subsistix l’obligació de cotitzar mentre no s’extingisca la relació laboral o fins l’extinció del termini dels 545 dies de duració màxima de la incapacitat temporal, si bé l’empresa ingressarà la quota empresarial i l’aportació del treballador serà ingressada directament per Unión de Mutuas.

Sóc una treballadora autònoma i estic embarassada. Puc sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs?

Sí, la poden sol·licitar les treballadores per compte propi, que estiguen afiliades, d’alta i al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i sempre que l’activitat laboral supose un risc per a la seua salut o la del fetus.

En quins casos puc sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs o la lactància?

Tindrà dret a la prestació quan, després de l’avaluació de riscos del càrrec, se certifique l’existència d’un risc per a l’evolució de l’embaràs o lactància i sempre que l’empresari justifique la no possibilitat d’adaptació o canvi a un càrrec de treball exempt de risc.

Si estic de baixa per risc en el meu embaràs per la Seguretat Social, puc sol·licitar la prestació per risc d'embaràs en la Mutua?

Quan la treballadora es trobe en situació d’incapacitat temporal i durant aquesta sol·licite la prestació de risc durant l’embaràs, no procedirà el reconeixement, en el seu cas, del subsidi, fins que s’extingisca la situació d’incapacitat temporal per qualsevol de les causes legalment o reglamentàriament establides.

Estic cobrant per la prestació per risc durant l'embaràs i he donat a llum, què he de fer?

La prestació finalitza el dia abans del part. Es deurà entregar el justificant del part a través dels ambulatoris d’Unión de Mutuas o correu electrònic: embarazoylactanciauniondemutuas.es.

A partir d’aquest moment, dirigix-te a qualsevol oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per a tramitar el descans maternal.

En quina setmana de gestació es concedirà l'SRE?

La setmana de gestació està en funció dels riscos a què estiga exposada la treballadora embarassada i d’acord amb els criteris de les guies mèdiques encarregades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Qui es fa càrrec del pagament en cas de canvi de mútua?

En el moment en què es produïx la suspensió del contracte de treball, la mútua vigent abonarà la prestació fins a la fi de la vigència d’aquesta.

Quan finalitza el cobrament de la prestació?

La prestació de risc durant l’embaràs es prolongarà fins al dia anterior al part, sempre que no es produïsca la reincorporació a un càrrec de treball compatible, interrupció abans de la data prevista, extinció del contracte de treball i defunció.

Quan he introduït el comunicat d'accident pel sistema Delta m'he adonat que hi ha un error, què he de fer per a esmenar-lo?

Has de posar-te en contacte amb la mútua i, depenent del tipus d’error que siga i de la situació en què es trobe el comunicat enviat, es podrà procedir de distintes maneres.

Si quan s’ha de modificar, el comunicat ha sigut ja rebut per l’ALP, s’haurà de fer una sol·licitud d’aquest a la corresponent Autoritat Laboral a través del sistema. Una vegada el tinguem, la Mutua procedirà a la seua modificació si la dada que cal modificar no es tracta d’una dada considerada pel Sistema Delta com “clau”; si, per contra, ho fora, es procediria a la devolució a l’usuari emissor perquè procedira a la seua modificació seguint les pautes que establix el sistema per a fer-ho.

D’altra banda, si la modificació de l’error és prèvia a l’enviament del comunicat a l’ALP, es podrà tornar immediatament sense sol·licitud prèvia.

L’usuari tornarà a tenir 5 dies per a modificar-lo des de la seua recepció en el sistema (segons la Guia d’emplenament del comunicat d’accident del Sistema Delta).

Com importe remeses a Delta?. Quin format d'arxiu he d'utilitzar?

Per realitzar una importació de remesa és necessari tenir un programa extern en el qual es confeccionarà un fitxer de comunicats d’accident o de relacions sense baixa.

Les aplicacions PAT2003 i RSB2003 generen comunicats d’accident i relacions sense baixa mèdica en format .txt. Així mateix, els gestors de nòmines generen fitxers en format .xml també vàlids per a ser importats al Sistema Delta. (Pot descarregar ací l’aplicació PAT2003 de manera gratuïta).

Una vegada creat, has d’accedir a Delta per l’opció «Usuari registrat», accedir al menú «Gestió de Documents, Comunicat d’Accident de Treball», «Importar remesa» escollir el format de remesa en el desplegable que apareix (text separat per tabuladors o XML) i seleccionar el fitxer des del botó «Carregar i signar». A continuació, polsem el botó «Acceptar». En la següent pantalla polsem el botó «Signar i Enviar». Et donarà un identificador amb el qual podem a continuació consultar la remesa.

El termini d’enviament d’un comunicat d’accident de treball amb baixa mèdica és no superior als 5 dies hàbils des de la data en què va ocórrer l’accident o des de la data en la qual el metge li ha donat la baixa al treballador atés.

Si tenim instal·lat SP2 i volem accedir a la pàgina Delta, devem realitzar alguna de les següents accions:

Afegir com a webs de confiança del navegador: delta.empleo.gob.es i pruebasdelta.empleo.gob.es.

Desactivar bloquejadors d’elements emergents.

Eliminar possibles barres de buscadors amb bloquejadors d’elements emergents.

Eliminar cookies i arxius temporals d’Internet.

Si, a pesar de realitzar aquests canvis, continues tenint problemes d’accés, posa’t en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari 902 363 860 – 91 418 32 40 per a solucionar-ho.

És important consultar sempre la remesa carregada en el sistema Delta per a comprovar que el fitxer que s’ha importat no continga cap classe d’error i siga enviat a la mútua correctament. Si apareguera algun error en aquest fitxer, una vegada detectat, corregir-lo des del programa de nòmines i tornar a importar-lo al sistema. Aquesta acció es pot fer tantes vegades com siga necessari fins que no aparega cap classe d’error.

Com puc sol·licitar un usuari d'accés a Mutua On Line?

Si encara no eres usuari de Mútua En línia, dona’t d’alta en 3 senzills passos:

Descarregar

He oblidat la meua contrasenya per a accedir a Mutua On Line. Què he de fer?

Has de clicar en l’enllaç «He oblidat la meua contrasenya». Indicaràs el teu nom d’usuari i el sistema t’enviarà al teu correu electrònic la nova contrasenya.

Com puc consultar les empreses que tinc vinculades al meu usuari de Mutua On Line?

Per a consultar les teues empreses, has de clicar en la part superior esquerra del teu portal de Mutua On Line i t’hi apareixeran l’empresa o empreses a la informació dels quals pots accedir com a usuari.

Quins serveis m'oferix Mutua On Line?

Mutua On Line t’oferix una gran varietat d’informació de la teua empresa o empreses vinculades a la Mutua. Alguns dels serveis més importants que oferix són els següents:

– Consultes de tots els processos de baixa en qualsevol de les prestacions assumides per la Mutua.

– Revisar els pagaments delegats.

– Accedir als informes d’absentisme, de sinistralitat i de costos d’absentisme, així com sol·licitar els de diagnòstic d’absentisme.

– Generar sol·licituds d’assistència sanitària (SAS).

– Accedir a la informació i descarregar-la per tramitar els comunicats d’accident de treball.

– Sol·licitar farmacioles o medicaments.

– Descarregar el duplicat de la pòlissa.

– Sol·licitar certificat d’associació, corrent de pagament, documentació per a la prestació de risc per embaràs i lactància, cura de menors per malaltia de menors, cessament d’activitat de treballadors autònoms, malaltia professional, pagament directe…

– Accedir a la informació del Bonus per incentius per baixa sinistralitat.

– Configurar un sistema d’alertes i avisos per a noves baixes, altes o alteracions en els processos de baixa, malalties professionals, tràmits dels comunicats d’accident de treball al Sistema Delta i comunicacions al Sistema RED per efectuar.

– Configurar la teua empresa o empreses mitjançant centres de treball.

Puc gestionar la sol·licitud de farmacioles o sol·licitar l'assistència sanitària en la Mutua per als accidents de treball?

Així és. Des de Mutua On Line podràs sol·licitar farmacioles o medicaments solts de forma instantània per rebre’ls en qualsevol dels centres de treball que tingues en l’empresa. A més, en cas d’accident de treball, podràs sol·licitar una assistència sanitària a través de Mutua On Line perquè el treballador accidentat es dirigisca al centre més pròxim i disponible de la nostra xarxa de centres assistencials.

Com puc conéixer les baixes que es produïxen en la meua empresa?. M'aviseu?

Per a saber les baixes que es produïxen en la teua empresa, hauràs d’accedir en Mutua On Line a la consulta de processos i buscar-los pel criteri que desitges: nom, període, codi compte cotització (CCC), tipus de contingència, DNI, etc.

A més, pots configurar mitjançant el sistema d’avisos i alertes la notificació per correu electrònic de qualsevol baixa o alta per accident de treball, malaltia professional o contingència comuna que es produïsca. Així mateix, t’alertem per correu electrònic de les gestions necessàries per a tramitar les baixes o altes en Delta i comunicar-se’l al Sistema RED.

.

Quins són els meus drets respecte a la Mutua?

Com a mutualista, tens els següents drets:

-Ser atés per contingències professionals, rebent al respecte el tractament mèdic, quirúrgic, farmacològic i rehabilitador que siga necessari.

– Rebre informació del diagnòstic i tractament rebut.

– Percebre les prestacions econòmiques que legalment et corresponguen (prestació d’incapacitat temporal per contingència comú, prestació d’incapacitat temporal per contingència professional, prestació de risc durant l’embaràs o lactància natural, prestació per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, prestació per cessament de l’activitat de treballadors autònoms), en atenció a les teues cobertures i als requisits legalment exigits per a la seua percepció.

– Que les teues dades personals siguen tractats amb total subjecció a les normes protectores de dades.

Quins deures tinc respecte a la Mutua?

Com a mutualista, tens els següents deures:

– Acudir als centres mèdics que se’t designen, a l’hora i dia que siguen indicats, rebent el tractament pautat.

– Acudir als controls d’incapacitat temporal per contingència comuna en el dia i l’hora assenyalats.

– Aportar tota la documentació mèdica i administrativa necessària per a la gestió i tramitació dels serveis mèdics i les prestacions econòmiques corresponents.

On puc obtenir més informació sobre Unión de Mutuas?

Pots obtenir més informació a través del número de telèfon 964 34 17 68 o a través de la pàgina web www.uniondemutuas.es.