Notícies

12/06/2023

Unió de Mútues habilita el Sistema Intern d’Informació en la seua pàgina web

De conformitat amb la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Unió de Mútues ha habilitat en la seua pàgina web un canal perquè qualsevol persona que tinga vincles professionals o laborals puga informar de qualsevol infracció que puguen cometre’s.

Des del 13 de juny de 2023, Unió de Mútues disposa en la seua pàgina web d’un canal intern d’informació com a llit per a la tramitació de les comunicacions de conformitat amb la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta Llei té per finalitat atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguen patir les persones físiques que informen sobre alguna de les accions o omissions en les matèries relacionades en el seu àmbit d’aplicació i a través dels procediments previstos en aquesta. Així mateix, persegueix enfortir la cultura de la informació, de les infraestructures d’integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a previndre i detectar amenaces a l’interés públic.

Per a la gestió del Sistema Intern d’Informació, Unió de Mútues ha designat un òrgan col·legiat, la Comissió del Sistema Intern d’Informació, que s’encarregarà de tramitar els expedients d’investigació de les informacions rebudes per aquest canal. A més, la mútua ha desenvolupat una política que recull els principis rectors i el compliment de la Llei, així com un procediment que té per objecte establir la gestió del sistema per a regular l’ús i implantació del seu canal intern d’informació i la definició de responsabilitats. Unió de Mútues desenvolupa en aquest procediment els mecanismes necessaris per a establir i fomentar una adequada cultura de la informació o comunicació com a eina per a previndre i detectar amenaces que puguen afectar l’interés públic.

Aquest sistema pot ser utilitzat per totes aquelles persones que tinguen vincles professionals o laborals amb Unió de Mútues, aquelles que ja han finalitzat la seua relació professional, voluntaris, treballadors en pràctiques o en període de formació, així com persones que hagen participat en processos de selecció.

En relació amb el sector públic, la llei ha estés en tota la seua amplitud l’obligació de comptar amb un Sistema intern d’informació. Així mateix, en l’àmbit privat, és d’obligació per a totes les empreses que tinguen 50 o més treballadors el disposar d’un sistema intern d’informació. El 13 de juny és el termini màxim per a l’establiment dels Sistemes interns d’informació, i adaptació dels ja existents, per a les administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades. No obstant això, i com a excepció, s‘amplia el termini d’implantació a l’1 de desembre de 2023, per a aquelles entitats jurídiques del sector privat amb dos-cents quaranta-nou treballadors o menys, així com per als municipis de menys de deu mil habitants.