Notícies

18/03/2019

Unió de Mútues rep de l’Ajuntament de Barcelona el premi Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

Unió de Mútues ha rebut aquest matí, el premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018, concedit per l’Ajuntament en la categoria d’empresa de més de 250 treballadors. L’acte ha tingut lloc al Recinte Modernista de Sant Pau i ha congregat a un gran nombre de persones, destacades empreses, representants municipals, socials, sindicals i universitaris.‏‎ L’acte ha comptat altrament amb la doctora en Ciències Polítiques i Premi Nacional de Sociologia, la catedràtica María Ángeles Durán, que ha impartit la conferència principal “La innovació en els usos del temps”.

El premi, que aquest any compleix la seva setena edició, té per objectiu reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitzacions compromeses en millorar la gestió del temps per a una major harmonització de la vida laboral i personal, que redueixin les desigualtats i promoguin una economia al servei de les persones.

En la present edició, Unió de Mútues ha estat distingida per implementar mesures innovadores per gestionar el temps de treball d’una forma més eficient, més igualitària i més saludable, així com pels seus constants avenços en matèria d’igualtat i corresponsabilitat.

La mútua, formada per un 66% de dones, té una llarga trajectòria i experiència en polítiques d’igualtat. És, i, sempre ha estat, una organització compromesa amb la igualtat, un valor recollit ja el 2003, amb la primera edició del Codi Ètic. Des de 2009, amb l’aprovació, per part dels sindicats i la direcció del I Pla d’Igualtat, l’entitat té incorporada en el seu model de gestió, la perspectiva de gènere.

Durant aquests 10 anys transcorreguts, la Comissió d’Igualtat, formada per representants de diferents categories professionals i diferents processos, per l’agent d’igualtat, la direcció i representants del comitè d’empresa, ha estat l’encarregada de redactar i vetllar pel compliment dels successius plans d’igualtat.

Actualment, l’entitat està desenvolupant el IV Pla d’Igualtat 2017-2019 que aprofundeix en accions per a tota la plantilla i no només per a les dones treballadores, amb l’objectiu de facilitar la conciliació des de la corresponsabilitat trencant amb els rols i els estereotips que marquen la divisió sexual del treball. Gràcies a tots aquests plans, la mútua ha anat adoptant nombroses accions innovadores, positives, transversals i permanents, implementades en el seu model de gestió EFQM, que prevenen les conductes discriminatòries i garanteixen la plena igualtat de tracte i oportunitats, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i la igualtat de mèrit i capacitat pel que fa a retribucions, formació i promoció interna.

Entre les nombroses mesures destaquen la flexibilitat horària, el foment de la proximitat del treball al domicili, les facilitats per al canvi de torns, la reducció de jornada per a la cura de fills, l’ampliació del permís de maternitat i paternitat a càrrec de l’empresa, el permís retribuït per al primer dia del curs escolar, el teletreball, la realització de reunions i formació per videoconferències per reduir els desplaçaments, el permís retribuït per a la cura de persones dependents, possibilitat d’escollir el torn de les vacances, formació en horari laboral, ofertes de treball neutres, foment de la incorporació de les dones en la cadena de lideratge i l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’àrea de la salut laboral i prevenció de riscos.

Així mateix, la mútua també compta amb un protocol d’actuació en cas d’assetjament en l’àmbit laboral, una guia per a l’ús no discriminatori de la imatge i del llenguatge, i el foment de valors igualitaris i accions preventives per combatre la violència de gènere, amb l’objectiu de reforçar els canvis de mentalitat, actituds i estereotips sexistes que segueixen presents en la societat.

Tota aquesta tasca i compromís d’Unió de Mútues amb la igualtat ha estat objecte de premis i reconeixements com el distintiu “Igualtat en l’Empresa”, una marca d’excel·lència concedida pel Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, per la destacada i rellevant política d’igualtat de tracte i d’oportunitats que l’entitat desenvolupa amb les seves treballadores i treballadors. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha atorgat a tots els plans d’igualtat de la mútua el segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats en reconeixement a la incorporació de mesures innovadores per corregir les desigualtats de gènere. A més, Unió de Mútues està adherida als Principis del Pacte Mundial i els Principis d’Apoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere en les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.

NOTA: Unió de Mútues és una entitat col.laboradora amb la Seguretat Social que compta amb 37.395 empreses i protegeix a 303.493 treballadors i treballadores. És fruit de la fusió de 16 mútues d’accidents de treball, entre les quals cal destacar el Servei Mutual, mútua fundada el 1950 per iniciativa d’empreses de l’Hospitalet i la zona del Baix Llobregat, especialment del sector tèxtil; més tard s’hi van incorporar empreses de la resta del teixit industrial i productiu de la comarca. Per tant, els orígens de Unió de Mútues a Catalunya es sitúen en l’actividad econòmica i empresarial pròpia de les comarques del Barcelonés i el Baix Llobregat. Actualment, la Mútua disposa de centres assistenciales ubicats a L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Poble Nou i Girona, des dels quals, como a principal activitat, es dedica a la cura de la salut i benestar laboral de les empreses associades, els treballadors protegits i els autònoms adherits. Per tot això, compta amb tots els recursos, tant humans com tecnològics, radiològics, de laboratori, quirúrgics i hospitalaris, amb els que dona resposta a qualsevol patología relacionada amb el accident i la malatia professional, assegurant una correcta duració dels processos sense que s’allarguen per falta de mitjans. Quant al model de gestió, posseeix el segell d’Excel·lència EFQM 500+, que acredita l’excel·lència i la qualitat dels seus serveis clinicosanitaris. Altrament, la mútua posseeix les certificacions de Gestió de la Qualitat, la R + D + I, la Gestió Mediambiental, la Responsabilitat Social, la Seguretat del Pacient, l’Empresa Saludable, la Seguretat de la Informació, l’Esquema Nacional de Seguretat, i la gestió de la Prevenció de Delictes

El Jurat del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps ha estat integrat per experts en diferents àmbits del sector econòmic, social i acadèmic: la Cambra de Comerç, PIMEC, AEDIPE Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Iniciativa per la Reforma Horària, DDiPAS (Dones Directives i Personal de l’Acció Social), Foment del Treball Nacional, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Barcelona Activa.