Notícies

03/02/2021

Els autònoms ja poden consultar telemàticament la seva quota mensual a la Seguretat Social

La Seguretat Social ha creat una eina per informar els autònoms sobre la quota que hauran d’abonar a partir del dia 26 de cada mes.

Des del passat 28 de gener, els autònoms compten amb un nou servei en la Seu Electrònica de la Seguretat Social que permet als afiliats al Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA) consultar, cada mes, la quota que se’ls carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil d’aquest mes.

Per a això, la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, ha habilitat el nou Servei de Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), a on es pot accedir a través de la ruta Ciutadans/Cotització o directament punxant en aquest enllaç.

Concretament, el treballador inclòs en aquest Règim podrà obtenir des del mateix dia 26 de cada mes informació sobre la quota corresponent a aquest mes, que li serà carregada al seu compte bancari l’últim dia hàbil del mes i la quota, en el seu cas, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries i que es carregaran al seu compte bancari en aquest mes.

A tall d’exemple, a partir del 26 de gener de 2021 ja es poden consultar a través d’aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de gener i la liquidació complementària corresponent al mes de gener de 2020 per l’increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l’activitat.

A més, es podran comprovar en qualsevol moment les quotes ja emeses per la TGSS per al seu càrrec en el corresponent compte bancari des de juliol de 2018, data en la qual es va implantar en l’entitat el procediment d’emissió de deutes conforme als requisits establerts per la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

No informa si l’autònom està al corrent de pagament

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador, per la qual cosa no serveix per a acreditar que es trobi al corrent de pagament en les seves obligacions amb la Seguretat Social.

D’igual manera, la informació obtinguda a través d’aquest nou servei, no podrà utilitzar-se, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només pot realitzar-se mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

Aquest nou servei està disponible sols per als treballadors inclosos en el RETA, encara que en el futur es podrà estendre, quan les possibilitats tècniques ho permetin, als treballadors autònoms del Règim Especial de la Mar, a treballadors agraris per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, a les persones incloses en el Sistema Especial per a empleats de llar i als subscriptors de convenis especials.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, ha creat aquesta novetat amb dos objectius principals. D’una banda, continuar avançant en la transparència dels seus procediments i, d’una altra, oferir als treballadors autònoms cada vegada més informació sobre la seva situació amb la Seguretat Social.