Notícies

03/02/2021

Els autònoms ja poden consultar telemàticament la seua quota mensual a la Seguretat Social

La Seguretat Social ha creat una eina per a informar als autònoms sobre la quota que hauran d’abonar a partir del dia 26 de cada mes.

Des del passat 28 de gener, els autònoms compten amb un nou servei en la Seu Electrònica de la Seguretat Social que permet als afiliats al Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA) consultar, cada mes, la quota que se’ls carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil d’eixe mes.

Per a això, la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, ha habilitat el nou Servei de Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al qual es pot accedir mitjançant la ruta Ciutadans/Cotització o directament punxant en aquest enllaç.

Concretament, el treballador inclòs en aquest Règim podrà obtindre des del mateix dia 26 de cada mes informació sobre la quota corresponent a eixe mes, que li serà carregada al seu compte bancari l’últim dia hàbil del mes i la quota, en el seu cas, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries i que es carregaran al seu compte bancari en eixe mes.

Com a exemple, a partir del 26 de gener de 2021 ja es poden consultar mitjançant aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de gener i la liquidació complementària corresponent al mes de gener de 2020 per l’increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l’activitat.

A més, es podran comprovar en qualsevol moment les quotes ja emeses per la TGSS per al seu càrrec en el corresponent compte bancari des de juliol de 2018, data en la qual es va implantar en l’entitat el procediment d’emissió de deutes conforme als requisits establerts per la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

No informa si l’autònom està al corrent de pagament

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagen sigut efectivament pagades pel treballador, per la qual cosa no serveix per a acreditar que es trobe al corrent de pagament en les seues obligacions amb la Seguretat Social.

D’igual manera, la informació obtinguda a través d’aquest nou servei, no podrà utilitzar-se, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només pot realitzar-se mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

Aquest nou servei està disponible solament per als treballadors inclosos en el RETA, encara que en el futur es podrà estendre, quan les possibilitats tècniques ho permeten, als treballadors autònoms del Règim Especial de la Mar, a treballadors agraris per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, a les persones incloses en el Sistema Especial per a empleats de llar i als subscriptors de convenis especials.