Publicacions

Guies y manuals

Publicacions

Treballadors

Empresa

Cartells

El material desenvolupat és propietat d’Unión de Mutuas, quedant totalment prohibida la personalització i reproducció d’aquest. La seua finalitat és la promoció de la salut, sense que puga estendre’s a altres fins. Per a qualsevol altre ús diferent de l’expressament permés, serà necessari obtindre autorització d’Unión de Mutuas per mitjà de sol·licitud dirigida a comunicacion@uniondemutuas.es. Correspon a Unión de Mutuas l’exercici exclusiu dels drets d’explotació i, especialment, els drets de reproducció, comunicació pública i transformació. Sota cap circumstància es permet un altre ús no autoritzat expressament d’aquest material mitjançant publicació, cessió, distribució, etc.