Servici de teletraducció

Servici de teletraducció a tota la xarxa

Amb aquest servici volem augmentar la satisfacció dels nostres mutualistes i treballadors protegits i adherits de parla no hispana i posar a la seua disposició una eina que millorarà la seua comunicació amb les persones que els atenguen a Unión de Mutuas. D’aquesta manera facilitem el seu accés a la informació.

El servici de teletradució respon a una necessitat, la de donar resposta a les característiques del mercat de treball del nostre país, i a un imperatiu en tota empresa socialment responsable que preste servicis sanitaris: garantir el dret a la informació dels pacients.