Portal de transparència

NORMATIVA

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions d’empresaris, constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i inscripció en el registre especial dependent d’aquest, que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela d’aquest, sense ànim de lucre i assumint els seus associats la responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l’abast establits en la Llei.

El seu marc regulador es troba, a més d’en els seus propis estatuts:
– En els articles 80 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret-Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre;
– I en el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Pel que fa a les funcions que exerceixen, les principals normes que els són aplicable són:
– El Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social;
– La Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en Matèria d’Informació i Documentació Clínica;
– I la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

En matèria de protecció de dades, se’ls aplica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Les mútues no tenen la condició d’Administració de l’Estat, segons es desprén de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ni són organismes públics de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

No obstant això, formen part del Sector Públic estatal de caràcter administratiu per establir-lo així expressament l’article 2.2.h) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en relació amb l’article 80.4 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

També les resulta d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern per a vetlar pel compliment de les seues obligacions i garantir el dret a la informació a totes les persones que vulguen accedir a ella, reforçant així, la seua responsabilitat com a gestors de recursos públics. I igualment la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Pel que fa al règim de contractació, les mútues estan incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en qualitat de poder adjudicador malgrat no tindre condició d’Administració Pública.

També les resulta d’aplicació la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic.

Pel que fa al patrimoni de les mútues, se’ls aplica el Reial decret 1221/1992, de 9 d’octubre, Sobre el Patrimoni de la Seguretat Social.

Normativa de la Seguretat Social
Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el reglament sobre col·laboració de les mútues.
Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació de les mútues.

Normativa de Contractació
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Normativa de Transparència
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Normativa Pressupostària
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Accedir a totes les normes mitjançant enllaços a:

AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball)                   Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Informació actualitzada 30 abril 2024


 

Codi Ètic i de Bon Govern

Informació actualitzada 22 abril 2024

FUNCIONS

Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, de conformitat amb el que es regula en l’art. 80 i següents del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i altra normativa d’aplicació, és una associació privada d’empreses constituïda mitjançant autorització del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions , que té com a finalitat el col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela d’aquest, sense ànim de lucre i assumint els seus associats la responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l’abast establits en aquesta llei.

És el resultat de la integració de 16 Mútues d’Accidents de Treball que es va iniciar en 1990 i va finalitzar en 2004.

L’àmbit d’actuació d’Unión de Mutuas és tot el territori de l’Estat.

Unión de Mutuas, té per objecte el desenvolupament de les activitats a què es refereix l’article 80.2 de la Llei General de la Seguretat Social (text refós aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre):

 

Les prestacions i serveis gestionats formen part de l’acció protectora del sistema i es dispensen a favor de les persones treballadores al servei de les empreses associades i dels treballadors per compte propi adherits de conformitat amb les normes del règim de la Seguretat Social en les que estiguen enquadrades.

La col·laboració de les mútues en la gestió de la Seguretat Social no podrà servir de fonament a operacions de lucre mercantil ni comprendrà activitats de captació d’empreses associades o de treballadors adherits. Tampoc podrà donar lloc a la concessió de beneficis de cap classe a favor dels empresaris associats, ni a la substitució d’aquests en les obligacions que els corresponguen per la seua condició d’empresaris. Els excedents reverteixen de nou al Fons de Reserva de la Seguretat Social i no constitueixen beneficis a repartir.

Unión de Mutuas, forma part del sector públic estatal de caràcter administratiu, de conformitat amb la naturalesa pública de les seues funcions i dels recursos econòmics que gestionen, sense perjudici de la naturalesa privada de l’entitat, com totes les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

Informació actualitzada 22 abril 2024

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Junta General és l’òrgan principal de govern d’Unión de Mutuas. Està integrada per tots els seus associats, tot i que només tenen dret de vot els qui estan al corrent en el compliment de les seues obligacions socials. Entre les seues competències principals es troba el nomenament dels membres de la Junta Directiva, l’aprovació dels pressupostos i comptes anuals, la reforma dels estatuts o les fusions, absorcions o dissolucions.

La Junta Directiva s’encarrega del govern directe i immediat de l’entitat i li correspon la convocatòria de la Junta General i l’execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s’establisquen en els estatuts. Li corresponen també les facultats de representació de la Mutua. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració econòmica pel seu càrrec. L’estructura participativa d’Unión de Mutuas es reforça amb la presència de representants sindicals en la Junta Directiva, en la seua qualitat d’empreses associades, cosa que fa que siga l’única mútua d’Espanya que té aquesta participació.

Junta Directiva

Directora Gerent

Comissió de Control i Seguiment

Comissió de Prestacions Especials

 

Informació actualitzada 8 maig 2024

ORGANIGRAMA

Organigrama

Informació actualitzada 15 juliol 2024

RESPONSABLES, PERFIL I TRAJECTÒRIA

 

 

 

Directora Gerent

Personal d’Alta Direcció amb funcions executives

 

Informació actualitzada 31 juliol 2022

GRAU DE COMPLIMENT I RESULTATS. INDICADORS DE MESURA I VALORACIÓ

CONVENIS

Informació actualitzada 17 juliol 2024

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

No s’han rebut subvencions ni ajudes.

Informació actualitzada 3 maig 2024

INFORMACIÓ COMPTABLE

Comptes anuals 2021

Unión de Mutuas realitza una gestió econòmica eficient per a contribuir a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, en tots els aspectes d’aquesta gestió i en totes les prestacions que la Mútua gestiona.

Els estats financers s’elaboren d’acord amb el que s’estableix en l’Adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública a les Entitats que integren el Sistema de la Seguretat Social, aprovat per Resolució d’1 de juliol de 2011 i modificat per la Resolució de 9 de maig de 2012 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Els comptes anuals comprenen els resultats de l’actuació d’Unión de Mutuas en la gestió d’accidents de treball i malalties professionals i en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, tant del treballador per compte d’altri, com dels autònoms i dels treballadors del Règim Especial Agrari, així com el resultat de la gestió de la prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms i els resultats del patrimoni privatiu de la Mútua, en compliment de la Resolució de 2 de juliol de 2012 de la Intervenció General de la Seguretat Social.

Unión de Mutuas, com totes les entitats col·laboradores de la Seguretat Social, està sotmesa al control que anualment duu a terme la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS) i al del Tribunal de Comptes.

Informe d’auditoria dels comptes anuals (Gestió del Patrimoni Històric). Exercici 2022.

Informe d’auditoria dels comptes anuals (Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social). Exercici 2022.

 

Informació actualitzada 31 juliol 2023

RETRIBUCIONS / INDEMNITZACIONS

Retribucions d’Alts Càrrecs

Indemnitzacions: no s’ha efectuat cap pagament d’indemnitzacions per l’abandó de l’alt càrrec.

Informació actualitzada 5 febrer 2024

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Seguiment d’Indicadors i Objectius.

Informació actualitzada 2 juliol 2024

INFORMACIÓ PATRIMONIAL