Avisos Legals

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 267, d’ara endavant Unión de Mutuas, amb domicili social a l’av. del Lledó, número 69, 12004 Castelló, Espanya, amb número d’identificació fiscal G12272290, adreça de correu electrònic de contacte comunicacion@uniondemutuas.es, i inscrita al Registre de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social existent a aquest efecte al Ministeri de Treball i Afers Socials, està autoritzada per aquest ministeri a actuar com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, sota la tutela i direcció del Ministeri.

Unión de Mutuas és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web amb URL: www.uniondemutuas.es.

Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements d’aquesta web d’Unión de Mutuas. Tot això amb excepció dels drets que no són propietat d’Unión de Mutuas i que pertanyen als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l’usuari de la informació continguda en la web d’Unión de Mutuas, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la web d’Unión de Mutuas amb propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita d’Unión de Mutuas. Les actuacions que infringeixen les disposicions expressades anteriorment poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), i donar lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del Codi Penal vigent.

Documents continguts en aquest web

Els documents i gràfics annexos a aquests que es troben ubicats en la web d’Unión de Mutuas, www.uniondemutuas.es, poden ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d’Unión de Mutuas. Unión de Mutuas i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no responen quan tingua lloc aquesta falta d’idoneïtat (en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic), ni de la utilització que l’usuari receptor faça d’aquests documents, el qual assumeix la totalitat del risc que pogués derivar del seu ús. Unión de Mutuas no és responsable de les dades i dels perjudicis que es pugan derivar d’aquesta utilització.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Unión de Mutuas proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb les quals pot ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, les quals es troben fora del control d’Unión de Mutuas, per la qual cosa Unión de Mutuas no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, Unión de Mutuas no respon dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals proporciona accés.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Unión de Mutuas garanteix el secret professional dels que intervenen en el tractament de les seves dades, així com el respecte a la intimitat personal i familiar dels interessats, entesa com un dret fonamental d’aquests.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades és Unión de Mutuas, MCSS núm. 267.

La finalitat del tractament de les vostres dades serà la de gestionar l’assistència sanitària i la prestació econòmica, així com realitzar qualsevol tràmit necessari dins del marc de les atribucions legalment encomanades a aquesta entitat com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

No se cediran dades a tercers per a cap finalitat excepte obligació legal com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Us informem que teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-vos al tractament de les vostres dades així com a la seua portabilitat en els termes legalment establerts, mitjançant escrit dirigit a Unión de Mutuas, MCSS núm. 267, en el domicili situat a l’av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo a qualsevol de les seues delegacions.

A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ us proporcionem informació addicional sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Política de cookies

>> política de cookies

Limitació de responsabilitat

Unión de Mutuas, els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina no són responsables en cap cas dels danys de qualsevol tipus (inclosos, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdues de dades o interrupcions de negoci) que resulten de l’ús, la impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús d’aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol d’aquestes pàgines, ja es base aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’haja avisat o no sobre la possibilitat d’aquestes dades. Si la utilització per part de l’usuari dels materials o la informació d’aquesta pàgina implica la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable d’aquests costos.