Sílice cristal·lina respirable en sector ceràmic

En el Reial decret 257/2018 es va modificar el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social incloent la pols de la sílice lliure com a agent químic causant de càncer de pulmó. En el nostre entorn són moltes les empreses afectades per aquesta condició, ja que existeix presència de pols respirable de sílice cristal·lina en el desenvolupament directe de la feina de casa. Així mateix en el Reial decret 1154/2020 en l’Annex III s’afig la pols respirable de sílice cristal·lina i el seu valor límit, per aquest motiu, i seguint les directrius exposades en el Reial decret 665/1997, s’han d’augmentar el nivell de protecció i seguretat per als treballadors exposats.

El sector ceràmic té present aquest agent en part del seu procés productiu, i des del prisma preventiu es feia necessari col·laborar amb ASCER, Unimat i les empreses del sector per a analitzar la seua repercussió en les empreses i generar eines que ajuden a conéixer les diferents estratègies per a detectar la presència de l’agent en els llocs de treball, minimitzar els riscos i aportar eines preventives i de sensibilització a treballadors i empreses.

A continuació es mostren els materials didàctics desenvolupats:

Vídeo

Vídeo

El control sobre la sílice

INFOGRAFIA_1_CONTROL SILICE

Procediment de treball segur: neteja

Procediment per a càrrega i descàrrega de material

Labors de manteniment d'equips

Formació, informació i vigilància de la salut

Pautes higièniques

Coordinació d'activitats empresarials

Guia orientativa sobre l'aplicació de la RD 665/97 segons la presència de SCR