Assessories · Canal de participació

Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment, agraïment o incidència pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seua representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arriben a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seua disposició el següent formulari per a sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Per a la notificació de qualsevol consulta o comunicació relacionada amb aquesta matèria, Unió de Mútues posa a la disposició de tots els seus grups d’interés el següent formulari.

Formulari de notificació a la comissió de prevenció de delictes

IMPORTANT: Li recordem que, per a la tramitació de les comunicacions de conformitat amb la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Unió de Mútues ha implementat el Canal Intern d’Informació, com a llit per a regular la gestió de les comunicacions dins del Sistema Intern d’informació regulat en aquesta llei.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal i el seu tractament, pot consultar la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal d’Unió de Mútues.

Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació o oposició al tractament, així com a la portabilitat d’estos, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), mitjançant escrit dirigit a Unió de Mútues presentant-ho en qualsevol de les seues delegacions.

Si desitja sol·licitar o comunicar qualsevol altra qüestaió relacionada amb esta matèria, pot notificar-ho en:

Formulari de sol·licitud d’informació sobre protecció de dades de caràcter personal

Per a qüestions relacionades amb Normes de conducta del Codi Ètic i Bon Govern, així com qüestions sobre valors ètics en l’entitat, Unió de Mútues posa a la disposició de tots els seus grups d’interés el següent formulari

Formulari de notificació / comunicació

SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE I QUEIXES relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, i sol·licitar informació que es trobe exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial decret.

RECLAMACIONS en matèria d’accessibilitat (Nota: Els interessats podran iniciar una reclamació sol si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ). S’haurà d’indicar el número identificador de la seua anterior sol·licitud).

>> Formulari de sol·licitud d’informació accessible, queixes i reclamacions sobre l’accessibilitat (RD 1112/2018).

En relació a aquesta matèria, Unión de Mutuas, posa a la disposició de les persones informants el següent formulari per al tràmit de notificacions:

Formulari de denúncia formal per assetjament