Empreses · Assistència sanitària

Contingència comuna

Unión de Mutuas posa a disposició de les empreses mutualistes una unitat especialitzada en la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes. La professionalitat de la unitat, conseqüència de la coordinació i de l’experiència, permet que el seguiment i el control dels processos tinga com a resultat una optimització tant de la duració com de la recuperació dels treballadors afectats. Pretenem doncs, més eficiència per a les parts.

A través d’aquesta unitat, estem en disposició d’efectuar un seguiment integral dels processos sobre la base dels mecanismes d’actuació següents:

  • Avaluació dels informes i diagnòstics dels servicis públics de salut.
  • Valoració de l’actuació a dur a terme a partir d’aquests.
  • Reconeixements clínics amb la periodicitat que la patologia requerisca.
  • Sempre amb criteri mèdic i quan el cas ho requerisca, s’eleva davant la inspecció mèdica la Proposta d’Alta corresponent.
  • Sempre que el procés es considere definitiu i incapacitant, la mútua pot proposar la valoració d’inici d’expedient d’incapacitat permanent, sense que s’arribe a exhaurir la duració màxima permesa d’incapacitat temporal per contingències comunes.
  • Unión de Mutuas oferix, sempre unint el criteri mèdic i seguint els acords amb els diversos servicis públics de salut, les proves diagnòstiques complementàries (TAC, ressonància, radiografies, electromiografies, etc.) per a reduir els temps d’espera en Seguretat Social i agilitzar d’aquesta manera el procés.
  • Per a aquest tipus d’actuacions cal, entre altres requisits, que el treballador estiga de baixa, el seu consentiment i l’autorització del Servici Públic de Salut.
  • Unión de Mutuas també està facultada per a intervindre de manera assistencial en el procés mitjançant cirurgia, previ consentiment del treballador i autorització del Servici Públic de Salut, per a ajudar a una recuperació més ràpida de l’afectat.

Accident de treball o malaltia professional

UNIÓN DE MUTUAS col·labora amb la Seguretat Social en la cobertura de contingències d’accidents de treball i malalties professionals i presta l’assistència sanitària des del mateix moment en què es produïx l’accident o la malaltia professional (assistència mèdica, farmacèutica o quirúrgica, subministrament d’aparells protètics i ortopèdics, cirurgia plàstica i reparadora i vehicles per a invàlids), així com les prestacions recuperadores i de rehabilitació pertinents.

Què és un accident de treball

Què és un accident de treball?

Segons la llei, es considera accident de treball tota lesió corporal que el treballador patix amb ocasió o per conseqüència del treball que exercix per compte d’altri.

Tenen la consideració d’accidents de treball:

Els que patix el treballador en anar o tornar de la faena.

Els que patix amb ocasió o com a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar o en tornar del lloc en què s’exercixen les funcions pròpies d’aquests càrrecs.

Els ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i que són diferents de les de la seua categoria professional, fa el treballador en compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interés del bon funcionament de l’empresa.

Els esdevinguts en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tenen connexió amb el treball.

Les malalties no incloses en el quadre de malalties professionals que el treballador contrau amb motiu de la realització de la seua faena, sempre que es prove que la malaltia ha sigut per causa exclusiva de l’execució d’aquesta.

Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.

Les conseqüències de l’accident que resulten modificades en la seua naturalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties incurrents que constituïxen complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix o tenen el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s’ha situat el pacient per a la seua curació.

Es presumix, tret que hi haja proves en contra, que són constitutives d’accident de treball, les lesions que patix el treballador durant el temps i el lloc de treball (art. 115 LGSS).

I en el cas de treballadors autònoms?

En el cas del treballador autònom, és accident de treball tota lesió corporal que patix com a conseqüència directa i immediata de la faena que fa pel seu propi compte i que determina la seua inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim, inclosos els accidents en desplaçaments en l’exercici de la seua activitat (accidents en missió) però no els ocorreguts en anar o tornar de la faena (accidents “in itinere”). No inclou la presumpció de laboralitat.

En el supòsit del treballador autònom dependent econòmicament, s’hi inclouen els accidents “in itinere” i la presumpció de laboralitat.

Objectiu: curar bé, curar prompte

Els principis que guien la nostra actuació són curar bé, prompte i prop. Amb aquesta finalitat, fem un esforç constant per a oferir un servici sanitari d’acord amb les demandes de l’empresari més exigent.

Una xarxa assistencial àmplia

Davant de qualsevol accident de treball, el treballador protegit pot acudir al centre d’Unión de Mutuas més pròxim al lloc on es trobe. Podeu consultar el nostre centre més pròxim telefonant gratuïtament al 900 100 692.

La Línia Assistencial 24h està operativa tots els dies de l’any.

Si no heu acudit a un centre propi nostre és molt important que, una vegada ha passat l’accident, informeu Unión de Mutuas del centre on es troba el treballador (en cas d’estar hospitalitzat), amb l’objecte d’efectuar una comunicació ràpida amb els facultatius que l’atenen i garantir així un control adequat de l’assistència que es presta.

Qualitat assistencial

L’empresari es pregunta cada vegada més sovint com treballa l’empresa subministradora de servicis sanitaris, com controla les seues prestacions i com analitza els seus resultats, ja que està en joc la salut dels seus empleats.

A UNIÓN DE MUTUAS utilitzem els protocols sanitaris com una eina per a quantificar la nostra prestació sanitària. Aquests protocols ens permeten valorar els nostres resultats i saber si es complix el nostre objectiu, és a dir, la prestació de l’assistència sanitària amb la qualitat adequada. A més, servixen per a actuar de la mateixa manera, en processos iguals, independentment del facultatiu que preste l’assistència sanitària i del lloc on es faça.

Alguns exemples dels protocols amb què tractem les patologies més freqüents són el protocol de fractures, dut a terme per membres de la Fundación Müller España; el protocol de lumbàlgies, mitjançant el sistema MedX, un sistema innovador al nostre país però utilitzat àmpliament als EUA i Alemanya, i el protocol per a grans articulacions com el muscle.

Atenció personalitzada

A UNIÓN DE MUTUAS concedim una importància especial a les persones. Per això pensem que una assistència sanitària de qualitat s’ha de prestar en les instal·lacions adequades, amb els mitjans més avançats i pels millors professionals, per a donar resposta a qualsevol problema que es derive d’un accident laboral o d’una malaltia professional. Un dels nostres compromisos principals és l’atenció personalitzada, adaptada a cada cas i a cada treballador.

Assistència a l’estranger

Aquesta informació també es pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telefònica o mitjançant la pàgina web) o es pot consultar al nostre Servici d’Assistència a l’Estranger (+34 964 238 111).

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social – Informació internacional

Quins tràmits cal fer abans d’un viatge laboral a l’estranger

Per a totes les destinacions: us heu de dirigir a la Tresoreria General i entregar el model de sol·licitud TA.300.

Model de sol·licitud TA.300

Cal emplenar aquest model quan un empresari envie algun dels seus treballadors a fer l’activitat temporalment en un altre país i puga ser d’aplicació la legislació espanyola de Seguretat Social, i igualment quan el treballador per compte propi es trasllade temporalment a fer la seua activitat a un altre país i puga continuar mantenint l’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi. També s’ha d’emplenar en el supòsit de fer l’activitat per compte d’altri o propi simultàniament o alternativament en diversos països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Us recomanem que, per a planificar el desplaçament, tingueu en compte les dades de contacte de les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats als diversos països.

Enllaç a les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats

1. Tràmits addicionals per a desplaçaments a la UE, l’EEE i Suïssa

Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia i Xipre.

Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Suïssa (només per a treballadors amb nacionalitat de la CEE).

La direcció provincial o l’administració corresponent expedirà el formulari A.1 o E.101, segons el Reglament CE a aplicar, en què es certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament a un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i, a conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu. També s’ha de sol·licitar l’emissió del formulari E106/S1 que cobrix l’assistència sanitària dels treballadors i dels familiars que els acompanyen.

A més d’aquest formulari, el treballador ha de disposar de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor, per als seus viatges a altres països on no estiguen destacats per motius de treball. S’ha de gestionar a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per telèfon (900 166 565) o telemàticament.

Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE)

*En el cas de treballadors que es desplacen a exercir l’activitat a França, quan siga aplicable l’article 17 del Reglament 1408/1971 o l’article 16 del Reglament 883/2004, s’ha d’adjuntar el qüestionari emplenat degudament.

Qüestionari

2. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països amb conveni bilateral

Països no comunitaris amb conveni bilateral (amb o sense inclusió d’assistència sanitària): Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà (excepte Quebec), Colòmbia, Corea, República Dominicana, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i Xile.

A més de presentar el model de sol·licitud TA.300, s’ha d’emplenar el formulari corresponent, segons el país de trasllat, i emplenar tres exemplars (per als desplaçaments inicials) o quatre exemplars (per a les pròrrogues).

Formularis a països amb conveni bilateral

3. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

A més de presentar el model de sol·licitud TA.300, i encara que no estan aprovats definitivament els formularis per a l’aplicació d’aquest conveni multilateral per part de la Secretaria General de l’Organització Iberoamericana de la Seguretat Social, com que es té constància de la seua utilització per part dels altres països, s’han d’utilitzar també a Espanya els formularis següents.

Formularis a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

4. Tràmits addicionals per a altres destinacions

Formularis de treballadors desplaçats:

A ambaixades i consolats de països sense conveni bilateral

A Turquia

A les illes de Man o de Jersey (Regne Unit)

A Suïssa (per a nacionals de tercers països -no de la Unió Europea-)

Què fer en cas d’accident laboral a l’estranger

1. Països membres de la UE, l’EEE, Suïssa o amb conveni bilateral d’assistència sanitària (Andorra, Brasil, Xile, Equador, El Marroc, Perú i Tunis).

Tot treballador que patisca un accident de treball en els dits països i precise d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics..

− Presentar la Targeta Sanitària Europea (TSE).

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

Quan el treballador complix estos requisits, no ha d’abonar l’assistència rebuda ja que la factura que es genere es canalitzara a través dels organismes que procedisca, com per exemple l’INSS a Espanya.

Si el treballador que acudix a centre públic però no presenta la targeta sanitària, el treballador o l’empresa haurà d’abonar la factura sense perjuí del seu posterior reembossament per Unión de Mutuas.

Si el treballador acudix a un centre privat (vaig presentar o no la targeta sanitària) , el pagament per l’assistència rebuda li correspondrà al treballador o l’empresa, i no es podrà procedir al seu reembossament excepte en els casos d’urgència vital.

2. Països amb conveni bilateral sense inclusió de l’assistència sanitària (Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, EUA, Filipines, Japó, El Marroc, (excepte treballadors de la dita nacionalitat) Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunis (excepte treballadors de nacionalitat tunisenca) ; Turquia; Ucraïna, Uruguai i Veneçuela).

El treballador que patisca un accident de treball en els dits països i precise d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

− Abonar l’import de l’assistència sanitària rebuda.

Posteriorment, podrà sol·licitar després d’aportar la documentació acreditativa de l’assistència mèdica i del pagament, el reembossament a Unión de Mutuas.

Els consolats d’alguns països d’este grup poden exigir, per a l’expedició del corresponent visat, la presentació d’una pòlissa de cobertura desallau (a contractar per part de l’empresa o del treballador amb qualsevol companyia d’assegurances) . Si té qualsevol dubte respecte d’això dels passos que s’ha de seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Repatriació sanitària

Només es procedirà a la repatriació sanitària en els casos en què el servici mèdic d’Unió de Mútues així ho considere. Unió de Mútues només assumirà el cost dels gastos de la mateixa quan esta forme part del procés assistencial.

Tant el mitjà de transport en virtut del qual s’ha de realitzar la repatriació sanitària com el moment en què el trasllat es pot efectuar, serà sempre decidit pel personal metge de la Mútua.

En el cas que el treballador puga rebre el tractament inicial o complet en l’estranger i no hi haja motiu mèdic que recomane la tornada del pacient (encara que el treballador estiga de baixa mèdica i vullga tornar al seu domicili mentres dure el procés de curació) , la Mútua no podrà assumir legalment els gastos derivats del trasllat o repatriació. Estos han de anar a càrrec de l’empresa.

Si té qualsevol dubte respecte d’això dels passos que s’ha de seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Protocol d’actuació en cas d’accident en l’estranger