Llibre de visites electrònic

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 2 de desembre va publicar la Resolució de 25 de novembre de 2008, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el llibre de visites electrònic.

En aquesta resolució s’establix sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha de posar a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permeta substituir la utilització del llibre de visites convencional per un sistema telemàtic d’apunts.

Per obtenir-ne l’autorització, les empreses i els treballadors autònoms han d’acreditar que cada centre de treball en què se substituïx el llibre convencional disposa almenys d’un ordinador personal amb dispositiu de lector de targetes intel·ligent amb accés habilitat, per Internet, a l’aplicació de l’LVE.

Les sol·licituds d’autorització s’han de formular a través de la Inspecció Provincial corresponent a la província on estiga ubicat el domicili social de l’empresa o l’autoritat central, en el supòsit d’organismes públics.

Cal indicar que, de moment, l’aplicació de l’LVE només està operativa en les comunitats autònomes següents:

– Galícia – Astúries libro visita 2

– Cantàbria – Navarra

– La Rioja

 

Telèfon de consultes relacionades: 902 88 77 65

Sol·licitud d’alta en el Llibre de Visites Electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Resolució de 25 de novembre de 2008 (BOE de 2-12-2008), sobre el Llibre de Visites Electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.