Notícies

26/03/2019

Convocatòria d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el RETA de les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana

El dia 15 de març s’ha publicat en el DOCV la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2019.

Objecte: convocar per a l’exercici 2019 ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins l’any natural de la publicació de la present convocatòria, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establits en les bases reguladores.

Beneficiaris: Les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que reunisquen una sèrie de requisits establits en les bases reguladores. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes a l’article 20 de les citades bases.

Quantia: 1.995,000 €

Presentació de sol·licituds: La presentació de sol·licituds i la documentació annexa es realitzarà únicament de forma telemàtica.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà des del 21.03.2019 fins al 3.04.2019, tots dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 hores de l’últim dia de termini de presentació.