Notícies

28/07/2017

Els pressupostos generals de l’Estat per a 2017 tenen com a objectiu prioritari reduir el dèficit públic

La reducció del dèficit públic i el compliment dels compromisos de consolidació fiscal amb la UE són els objectius prioritaris dels pressupostos generals de l’Estat per a 2017, una norma que va entrar en vigor el passat 29 de juny després de la seua publicació al BOE.

La llei pretén seguir amb l’estabilitat pressupostària i la creació d’ocupació, en un context de ferm creixement econòmic, d’increment dels recursos tributaris i de confiança dels mercats en Espanya.

Els comptes generals de l’Estat per a 2017 preveuen un límit de despesa no financera, un sostre de despesa, de 118.337.000 d’euros, la mateixa quantia que en els comptes públics de 2016, d’acord amb l’objectiu de dèficit del 3,1 % de les administracions públiques per a aquest any.

Els pressupostos inclouen mesures que afecten els ciutadans en general i els treballadors per compte propi en particular. Per als empleats públics, s’aprova un augment salarial de l’1 % i un augment del 0,25 % per a les pensions públiques que abona la Seguretat Social.

Pel que fa als assalariats, s’apuja un 8 % el salari mínim interprofessional, vigent des del passat u de gener, que queda fixat en 707,70 euros mensuals fins a la fi d’aquest any. Les bases de cotització màxima i mínima augmenten un 3 % i un 8 %, respectivament.

A partir de l’u de juliol, la quota d’autònoms s’incrementa un 3 % fins als 919,80 euros mensuals, de manera que augmentarà la recaptació i l’import de les prestacions. Els autònoms amb almenys deu treballadors al seu càrrec també augmenten la seua base mínima un 8 %. A més, els pressupostos generals de l’Estat posposen la regulació del treball autònom a temps parcial fins al 2019.

Pel que fa a la prestació per desocupació, l’IPREM, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, s’apuja puja un 1 % i se situa en 537,84 euros. És un augment de només 4 euros mensuals, de 532,51 a 537,84 euros, que es produeix després de sis anys sense increments.

Respecte de l’impost sobre el valor afegit, es redueix el tipus impositiu al 10 % aplicable als espectacles culturals en viu i a les ulleres i els vidres.

Sobre la gestió de la IT, hi ha modificacions destacables en la disposició final trenta-una. Entre d’altres, pel que fa al subministrament d’informació, s’estableix que les mútues han de facilitar a les entitats responsables de la gestió de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social les dades que puguen influir en el naixement, la modificació, la conservació o l’extinció del dret a percebre-les.

A més, una vegada transcorregut el termini de 365 dies de la incapacitat temporal, en cas que l’Institut Nacional de la Seguretat Social emeta una resolució en què acorde l’alta mèdica, la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la prestació cessarà el dia en què es dicte la resolució.

En aquest sentit, l’entitat gestora o la mútua serà qui haurà d’abonar el subsidi corresponent durant el període que transcórrega entre la data de l’esmentada resolució i la notificació a l’interessat.

També es modifica, segons la disposició final trenta-dos, la prestació per cessament d’activitat dels treballadors del mar. Si es produeix una situació legal de cessament d’activitat per causa de força major motivada per una veda extraordinària, el treballador seguirà percebent la prestació i en la mateixa quantia si en aquell moment es troba en situació d’incapacitat temporal.

Si, una vegada finalitzada la prestació per incapacitat temporal, persisteix la situació legal de cessament d’activitat, el treballador autònom percebrà la prestació per cessament d’activitat que li corresponga des de l’endemà de la finalització de la prestació per incapacitat temporal, sempre que se sol·licite en el termini de 15 dies hàbils i reunisca la resta de requisits legalment establerts.