Notícies

07/03/2019

Equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

La igualtat entre dones i homes és un principi bàsic de la nostra Constitució, i l’article 14 reconeix el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe. L’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives.

Les mútues, que tenen com a finalitat col·laborar amb la Seguretat Social sota la seua direcció i tutela, per la seua naturalesa i composició, han d’aplicar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per poder equilibrar el nombre de dones i homes que integren la seua Junta Directiva.

Pots consultar la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes, o la circular sobre “l’equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social”.