Notícies

13/03/2020

Informació important sobre prestacions de IT per Coronavirus

D’acord amb el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, s’estableix, amb caràcter excepcional i exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, la consideració de situació assimilada a accident de treball, dels períodes d’aïllament o contagi de les persones provocat pel virus COVID-19.

D’altra banda, l’assistència, administració i gestió sanitària (diagnòstic, tractament de la malaltia, així com decretar els períodes d’aïllament) es realitzarà exclusivament a través de la xarxa sanitària dels Serveis Públics de Salut de les corresponents comunitats autònomes.

En aquest sentit, la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions ha emés, amb data d’11 de març de 2020, les següents instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts per part dels Serveis Públics de Salut, amb motiu dels efectes en la població treballadora del Coronavirus:

Sobre l’emissió dels comunicats:

-Seran els metges dels Serveis Públics de Salut els que emeten els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus (conforme als codis de la CIE9MC i a la CIE10ES consensuats per a això), tant en les situacions d’aïllament com de malaltia, i a tots els treballadors que ho necessiten, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.

-Per això, en cap cas, aquests comunicats de baixa/alta podran ser emesos pels facultatius de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS), de l’Institut Social de la Marina o de les Empreses Col·laboradores.

Sobre la consideració de la contingència:

-La contingència a emplenar per part d’aquests facultatius dels SPS en els comunicats de baixa/alta serà sempre Malaltia Comuna.

-Les situacions d’infecció, contacte o exposició seran degudament codificades i tots els codis transmesos pel Servei Públic de Salut, i seran admesos en el seu cas per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través del protocol d’intercanvi d’informació sense retornar cap error, i no seran considerats com a errors a l’efecte del compliment d’objectius de cara a les liquidacions dels vigents Convenis per al control de la Incapacitat Temporal.

Sobre la duració de la contingència

-La duració estimada per a aquests processos d’Incapacitat Temporal es fixa entre 5 i 30 dies naturals (tal com es recull per a processos de curta duració conforme al Reial decret 625/2014; i l’emissió del primer part de confirmació no excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial. Els successius parts, en cas de ser necessaris, no podran emetre’s amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.

Abonament de la prestació econòmica

-Per a l’adequat abonament de la prestació econòmica en aquests processos d’Incapacitat Temporal, en tant no s’emeta el comunicat mèdic de baixa, no s’iniciaran les actuacions tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per Incapacitat Temporal.

-I en aquest sentit, la Instrucció de la Secretaria d’Estat i Pensions fa els següents aclariments:

  • El comunicat de baixa mèdic per aïllament requerirà prèviament a la seua emissió, la confirmació de la procedència d’aqueix aïllament per part de l’autoritat sanitària competent de cada Comunitat Autònoma o a qui aquesta autoritze. Per això, és indispensable que aqueixa informació sobre l’aïllament arribe amb la major promptitud possible als facultatius competents per a l’emissió del comunicat de baixa.
  • El comunicat de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la presència física de la persona treballadora, sempre que existisca indicació de l’autoritat en cas d’aïllament i constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el Servei de Salut (Històries clíniques).
  • Quan es tinga coneixement del període d’aïllament/contagie o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquest, s’emetran els comunicats amb caràcter retroactiu.

-Nota: En aquests moments s’està pendent de les instruccions finals referides als descomptes i compensacions dels casos subjectes a aquesta prestació.