Notícies

13/12/2016

Els graduats socials i Unión de Mutuas analitzen l’enquadrament dels treballadors en RETA

El Col·legi de Graduats Socials de València ha celebrat, en col·laboració amb Unión de Mutuas, una jornada informativa sobre la problemàtica que suposa l’enquadrament correcte del col·lectiu de treballadors autònoms dins de l’actual sistema de la Seguretat Social.

El director de l’Administració 5 de la Tresoreria General de la Seguretat Social de València, Moisés Magallón, ha analitzat la rellevància d’aquest col·lectiu per al conjunt de l’economia espanyola no només pel fet de ser una força d’autoocupació, sinó a més per la capacitat que tenen de generar ocupació, en les seues diverses activitats, amb la consegüent contractació de treballadors per compte d’altri.

El directiu de la TGSS ha abordat les diverses qüestions que sorgeixen a l’hora d’inscriure aquestos treballadors en el sistema de la Seguretat Social i ha fet referència a la base normativa del Règim Especial de Treballadors Autònoms en l’actual Llei general de Seguretat Social i en la llei que recull l’Estatut del Treball Autònom.

Durant la seua exposició, Moisés Magallón ha fet un repàs detallat dels diversos col·lectius que, per diverses vies, s’han integrat en RETA i ha fet referència als treballadors agraris inclosos en el SETA, els societaris en societats de capital, els socis industrials de societats col·lectives o comanditàries, els socis de societats laborals, els TRADE o autònoms econòmicament dependents, els registradors de la propietat i els col·laboradors de l’autònom (cònjuge i parents), entre d’altres.

Pel que fa a les societats mercantils capitalistes, ha assenyalat la importància de saber qui té el control efectiu de la societat, ja que cal diferenciar entre soci administrador, soci no administrador, administradors passius i mers consellers mercantils.

El director de la TGSS ha detallat que en el cas que l’administrador tinga el control societari, llavors, s’enquadra en RETA, però si no el té, cal enquadrar-lo en el Règim General amb l’exclusió de la desocupació i del Fons de Garantia Salaria, FGS, ja que “de vegades se superposen erròniament les figures de l’administrador i la del gerent o alt directiu, però són figures no compatibles”.

Pel que fa a la figura del TRADE, autònom econòmicament dependent, que percep com a mínim un 75% dels seus rendiments d’un únic empresari, cal presentar el contracte escrit preceptiu a les oficines del SEPE. A més, la cobertura d’accident professional i desocupació és obligada en aquestos casos.

Sobre les societats personalistes, en què preval la persona del soci sobre l’aportació econòmica, cal l’alta en el sistema RETA. La conseqüència més important, segons ha manifestat Moisés Magallón, és la responsabilitat personal dels socis pels deutes socials, i ha fet referència a la important modificació fiscal en vigor des del passat 1 de gener, per la qual “les societats civils amb objecte mercantil tributen per impost de societats i no en atribució de rendes, qüestió que afecta també les comunitats de béns”.

Pel que fa als socis treballadors de les cooperatives de treball associat, Magallón ha recordat que és l’únic cas, exceptuant la venda ambulant, en el qual poden triar entre donar-se d’alta com a assimilats a treballadors per compte d’altri, sense FGS, o donar-se d’alta com a treballadors autònoms.

El director de la TGSS ha subratllat que l’opció escollida es pot modificar una vegada transcorreguts cinc anys, però “si passen de règim general a RETA, es perden les bonificacions”. En el cas d’haver optat per l’alta en RETA, “els socis responen amb caràcter solidari del pagament de les quotes de Seguretat Social”.

Moisés Magallón també ha esmentat les peculiaritats del sector de la venda ambulant, un sector que “s’ha nodrit en gran mesura de treballadors de cooperatives, enquadrats en règim general, amb quotes ínfimes, encara que en frau de llei, ja que el treball era totalment autònom, sense relació amb la cooperativa, a excepció del pagament de la quota”.

A més, ha recordat que la Llei de pressupostos generals de 2009 estableix l’enquadrament obligatori en RETA dels socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant i un 50 % de reducció de la quota.

Pel que fa a les societats professionals, el director de l’Administració 5 de la TGSS de València ha especificat que els professionals han d’estar d’alta en RETA, llevat que estiguen d’alta en una mutualitat alternativa, i que les altes en RETA són irrevocables, per la qual cosa si el professional opta per RETA en un moment determinat, no pot renunciar-hi per tornar a la mutualitat.

Una vegada finalitzada l’exposició, hi ha hagut un debat en profunditat en què Moisés Magallón ha aclarit dubtes, atesa la controvèrsia que es dóna en determinades situacions, i la sessió ha finalitzat amb la previsió segura que en breu hi haurà una nova normativa per a aquest col·lectiu.