Notícies

16/01/2023

Ordre ISM 2/2023 que regula determinats aspectes de gestió i control dels processos per incapacitat temporal

Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seua duració.

L’ordre s’ha publicat en el BOE el 13 de gener i entra en vigor l’1 d’abril de 2023.

Amb el nou procediment la comunicació de l’expedició de la baixa, confirmació i alta es realitzarà directament per l’administració a l’empresa, així com per la transmissió d’aquesta a l’Administració de la Seguretat Social de les dades addicionals que precise per a la gestió de la prestació i la compensació en la cotització, en el seu cas, de l’abonat en pagament delegat.

COMUNICAT DE BAIXA/ALTA

Qualsevol que siga la contingència determinant: s’expedirà, immediatament després del reconeixement mèdic de la persona treballadora, pel facultatiu del servei públic de salut.

En cas que la baixa mèdica derive d’un accident de treball o d’una malaltia professional: serà el facultatiu del servei mèdic de la mútua o empresa col·laboradora el que, immediatament després del reconeixement mèdic de la persona treballadora, expedisca el comunicat mèdic de baixa.

Processos de molt curta duració estimada: s’emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic. Per a això utilitzarà un únic part, fent constar, al costat de les dades relatives a la baixa, els identificatius de l’alta i la data d’aquesta, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents. No obstant això, la persona treballadora podrà sol·licitar que se li realitze un reconeixement mèdic el dia que s’haja fixat com a data d’alta i el facultatiu, si considerara que la persona treballadora no ha recuperat la seua capacitat laboral, podrà modificar la duració del procés estimada inicialment

Procés de duració estimada curta, mitjana o llarga: el facultatiu del servei públic de salut, de la mútua o de l’empresa col·laboradora consignarà en el comunicat de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que, en cap cas, excedirà en més de set dies naturals a la data de la baixa mèdica, tractant-se de processos de duració estimada curta o mitjana, o de catorze dies naturals tractant-se de processos de duració estimada llarga. En la data de la primera revisió mèdica s’estendrà el comunicat d’alta o, en cas que procedisca mantindre la baixa, el primer part de confirmació.

PART DE CONFIRMACIÓ

• Seran expedits pel corresponent facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua o de l’empresa col·laboradora quan la incapacitat temporal derive d’una contingència professional coberta per una d’elles.

• En funció de la duració estimada del procés:

Processos de duració estimada molt curta: no procedirà l’emissió de parts de confirmació, sense perjudici de l’indicat en l’article 3.2, paràgraf segon.
Processos de duració estimada curta: el primer part de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s’expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
Processos de duració estimada mitjana: el primer part de confirmació s’expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s’expediran cada vint-i-huit dies naturals, com a màxim.
Processos de duració estimada llarga: el primer part de confirmació s’expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s’expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

Independentment de quin fora la duració estimada del procés: el facultatiu expedirà l’alta mèdica per curació o millora que permet fer el treball habitual quan considere que la persona treballadora ha recuperat la seua capacitat laboral, per proposta d’incapacitat permanent o per inici d’una situació de descans per naixement i cura de menor.

Variació de la duració estimada: podrà expedir els comunicats de confirmació en un període inferior a l’indicat.

«Produïda una modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la duració estimada en funció de l’evolució sanitària de la persona treballadora, s’emetrà un comunicat de confirmació, en el qual es farà constar el diagnòstic actualitzat, la nova duració estimada i la data de la següent revisió. Els posteriors parts de confirmació s’expediran en funció de la nova duració estimada».

Alta mèdica per incompareixença: Si la persona treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació, es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.

En cas de contingència professional: quan el facultatiu a càrrec emeta l’últim part de confirmació anterior a l’esgotament dels tres-cents seixanta-cinc dies naturals de duració, comunicarà a la persona treballadora en l’acte de reconeixement mèdic que, una vegada esgotat el referit termini, el control del procés correspondrà en endavant a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (art. 170.2 de la LGSS), informant-lo que no emetrà més parts de confirmació. Tot això sense perjudici que el servei públic de salut, la mútua o l’empresa col·laboradora li continue prestant l’assistència sanitària que aconselle el seu estat.

En aquest part de confirmació, el facultatiu, en lloc de la data de la següent revisió mèdica, emplenarà l’apartat corresponent a la passada a control per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, assenyalant el dia de compliment dels tres-cents seixanta-cinc dies naturals en situació d’incapacitat temporal.

El servei públic de salut comunicarà telemàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la data de l’esgotament dels tres-cents seixanta-cinc dies de manera immediata al seu compliment i, en tot cas, no més tard del primer dia hàbil següent.

La norma també modifica la regulació de dos supòsits concrets:

Expedició de comunicats mèdics d’alta pel facultatiu del servei públic de salut, de la mútua o de l’empresa col·laboradora.

«El comunicat mèdic d’alta serà expedit pel facultatiu del corresponent servei públic de salut, o de la mútua o de l’empresa col·laboradora si el procés deriva de contingència professional coberta per una d’elles, després del reconeixement de la persona treballadora, utilitzant per a això el model que s’acompanya com a annex I. El facultatiu que expedisca el comunicat mèdic d’alta entregarà a la persona treballadora una còpia d’aquest».

Expedició d’altes mèdiques pels inspectors mèdics dels serveis públics de salut.

«Els inspectors mèdics del respectiu servei públic de salut que, d’acord amb el que es preveu en l’article 5 del Reial decret 625/2014, 18 de juliol, expedisquen comunicats d’alta mèdica, utilitzaran el model que figura com a annex I. La tramitació del comunicat d’alta, del qual s’entregarà una còpia a la persona treballadora, serà la prevista en el capítol IV d’aquesta ordre».

La tramitació del comunicat d’alta, del qual s’entregarà una còpia a la persona treballadora, serà la prevista en els articles 10, 11 i 13 de l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina, segons corresponga, donarà trasllat telemàticament de les dades contingudes en el comunicat, de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al d’aquesta expedició, al servei públic de salut, perquè en prengueu coneixement, i a la mútua quan, tractant-se de contingències comunes, li corresponga la cobertura de la prestació econòmica.

COM ES COMUNICARÀ LA IT A L’EMPRESA?

L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a l’empresa, per mitjans electrònics a través del fitxer «INSS EMPRESES» del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) i com a màxim en el dia hàbil següent al de la seua recepció en aquest Institut, les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatius als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits als seus treballadors i treballadores (art. 7.2 del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol).

Així mateix, quan el comunicat mèdic d’alta siga emés per l’inspector mèdic de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina, l’entitat gestora que l’emeta comunicarà a l’empresa, a través del citat fitxer «INSS EMPRESES», les dades merament administratives relatius a l’alta mèdica dels seus treballadors i treballadores, en el termini establit en l’art. 7.4 del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol.

Quan la persona treballadora pertanga a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o ocupador no tinga obligació d’incorporar-se al sistema RED, les comunicacions a què es refereix aquest article es practicaran per mitjans electrònics, a través del servei corresponent de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions (SEDESS), d’acord amb el que es preveu en la regulació de les notificacions i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’Administració de la Seguretat Social, quan el destinatari estiga obligat a la seua utilització o haguera optat per ella. En un altre cas, la comunicació es realitzarà mitjançant correu ordinari, sense perjudici de la posada a disposició a través del citat servei de manera simultània.

COMUNICACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES PER PART DE L’EMPRESA

L’empresa o empreses per a les quals preste serveis la persona treballadora a la qual es referisca la baixa mèdica transmetran a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través del sistema RED i en el termini fixat en l’art. 7.2 del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, les dades a comunicar figuren en l’annex III de la Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener.

L’obligació a què es refereix l’apartat anterior correspon a les empreses encara que hagen assumit el pagament, al seu càrrec, de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en règim de col·laboració voluntària, en els termes de l’art. 102.1.a) de la Llei General de la Seguretat Social.

L’accés a la consulta, el tractament i l’explotació de les dades remeses conforme a l’indicat en aquest article únicament podran ser realitzats per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina o la mútua corresponent. Així mateix, l’accés a la consulta de les citades dades podrà realitzar-se per la Tresoreria General de la Seguretat Social exclusivament en relació amb aquells aspectes que determinen condicions de cotització específiques respecte de les persones treballadores en situació de baixa mèdica.

Accedeix al BOE.

Descàrrega l’informe ací.