Política d’Unión de Mutuas sobre el dret dels seus treballadors i treballadores a la desconnexió digital en l’ambit laboral

Habitem una societat digitalitzada a la qual hem arribat gràcies a un enorme desenvolupament tecnològic que ha anat evolucionant en paral·lel a un gran canvi social. Aquest desenvolupament ha propiciat que actualment ens connectem des de qualsevol lloc i puguem controlar els nostres negocis i vida gaudint d’una biblioteca de coneixements en el palmell de la nostra mà. Ens trobem davant una revolució tecnològica global que hem de conéixer molt bé per a conéixer també els riscos que porta amb si. Les tecnologies per si mateixes no són un problema, però un mal ús d’aquestes sí que pot generar-lo.

Basant-se en aquesta premissa, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals aporta un nou objectiu, addicional al de l’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679: el de garantir els drets digitals de la ciutadania a l’empara del que es disposa en l’article 18.4 de la Constitució. En el seu títol X, la nova normativa desenvolupa aquest contingut a favor de les persones en l’àmbit digital, ampliant i aportant més garanties per als seus drets en aquesta dimensió.

Les noves tecnologies, entre molts altres avantatges, han possibilitat una major flexibilitat dels treballs, permetent el seu acompliment amb una connectivitat continuada, en qualsevol moment i des de qualsevol ubicació. Els límits de la jornada laboral queden d’aquesta manera difuminats, podent solapar-se moltes vegades amb els temps de descans de les persones. Si bé els nous models de treball permeten millorar la vida laboral dels treballadors i treballadores, podent l’empresa proporcionar jornades més adaptades i conciliadores amb les seues necessitats, aquests models també poden suposar riscos que, a causa d’un ús no responsable d’aquests, minven els drets fonamentals de les persones tant en la seua vida laboral com en la personal.

La nova normativa té com a objectiu preservar els drets de les persones en relació amb els usos digitals en el treball i exigir a les empreses un compromís per a l’ús correcte de les noves tecnologies així com la seua difusió entre els treballadors.

Unión de Mutuas no desitja que la connexió digital en l’àmbit laboral supere la dimensió de la flexibilitat i dels avantatges per als seus treballadors i treballadores i acabe reduint els seus drets al no quedar ben definida la línia que separa els temps de descans dels de treball. Com a entitat responsabilitzada amb la seguretat i salut del seu personal, considera el respecte dels seus temps de descans, dels seus permisos i vacances un dret fonamental que cal protegir. Per tot això, el personal tindra dret a no ser molestat en el seu temps lliure i a no contestar correus o missatges fora d’horari, excepte estipulacions contractuals, motiu de força major o circumstàncies excepcionals. Unión de Mutuas, quan el lloc de treball ho permeta, concedirà la flexibilitat horària, i en aquests casos, respectarà la mateixa, així com els temps de descans en aquells supòsits excepcionals de realització total o parcial del treball a distància.

La Mútua, en la seua qualitat preventiva, pretén a més ser promotora d’un ús raonable de les eines tecnològiques que posa a la disposició dels seus treballadors i treballadores, per a evitar d’aquesta manera el risc de fatiga informàtica o tecnoestrès, psicopatologies reconegudes per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i que són, lamentablement, la cara fosca de l’ús no correcte de les noves tecnologies.

És voluntat d’aquesta entitat realitzar aquesta tasca de formació i conscienciació a través dels seus canals de difusió (intranet corporativa, bloc de seguretat, etc.) informant sobre els riscos i les bones pràctiques relacionades amb l’ús de les eines digitals. En el seu compromís amb la desconnexió digital, Unión de Mutuas respectarà les vacances, permisos i temps de descans dels seus treballadors i treballadores perquè l’ús de les noves tecnologies i dispositius digitals siguen un avantatge competitiu i no un desgast laboral del seu actiu més important: les persones.

També el dret a la intimitat familiar i personal es tindrà molt en compte en l’accés d’aquesta entitat als continguts derivats de l’ús de mitjans digitals, sempre únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius. La normativa interna d’ús de dispositius mòbils, deixa ben definits els usos autoritzats d’aquests a les persones treballadores; totes les accions d’auditoria, configuració o revisió que es realitzen per part de l’entitat, es basaran en termes de proporcionalitat, respecte i garantia de drets fonamentals.

L’objectiu de la Mútua és proporcionar un entorn laboral potenciador de les noves tecnologies, que redunde en la millora de la vida laboral i personal del seu equip, flexibilitzant-la i adequant-la en termes de conciliació, i promovent els usos més responsables. Serà una tasca conjunta d’aquesta entitat i dels representants dels treballadors i treballadores la promoció d’hàbits saludables també en el marc digital a fi de generar bones pràctiques i usos més raonables de les tecnologies per part dels i les que formem Unión de Mutuas.

 

Maig 2021

 

Unión de Mutuas
Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267