Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

L’1 de gener de 2011 va entrar en vigor una prestació econòmica nova per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, per tal de protegir la situació difícil que es produïx quan els dos progenitors treballen i un d’ells ha de dedicar part o tota la jornada a la cura del menor que, a causa de la malaltia, ha d’estar molt de temps hospitalitzat i amb un tractament que requerix atenció directa.

La gestió i el pagament corresponen a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb qui l’empresa tinga concertada la cobertura dels riscos professionals. Aquesta prestació nova està regulada en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i pel Reial Decret 1148/2011 que regula el reconeixement, en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, d’una prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Els progenitors que es troben en aquesta situació poden sol·licitar ja la prestació a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals amb què l’empresa tinga concertada la cobertura dels riscos professionals. Si sou un treballador protegit per Unión de Mutuas i us trobeu en la situació descrita anteriorment, a continuació teniu a la vostra disposició els formularis de sol·licitud:

La prestació econòmica que donarà cobertura a un dels dos progenitors consistix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora per incapacitat temporal per contingències professionals i serà proporcional a la reducció de jornada, que ha de ser com a mínim del 50 %.

Els requisits per a l’accés a la nova prestació per cura de fills amb malaltia greu són els mateixos que els establits per a la maternitat contributiva: estar afiliat a la Seguretat Social i tindre cobert el període de cotització mínim requerit.

La prestació s’extingirà quan cesse la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, quan aquest complisca 18 anys, amb els límits que s’establisquen per reglament o quan varien les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la prestació (reincorporació plena a la faena de la persona beneficiària, cessament d’activitat laboral d’un dels progenitors o mort de la persona beneficiària de la prestació).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina de la Seguretat Social.