Prestacions Complementàries

07 Prestaciones Complementarias

Què són les prestacions complementàries

Les prestacions complementàries són unes ajudes econòmiques, gestionades per la Comissió de Prestacions Especials, destinades a finançar les necessitats sobrevingudes, que els treballadors i els seus drethavents hagen de fer front a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident de treball o malaltia professional esdevinguts, determinen un especial estat o situació de necessitat.

Són prestacions alienes i complementàries a les incloses en l’acció protectora de la de Seguretat Social, que es financen amb càrrec a la Reserves d’Assistència Social de la Mútua i estan regulades pel Reial decret 453/2022, de 14 de juny pel qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1.b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Són independents i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Tipus de prestacions complementàries

Els tipus d’ajudes que poden sol·licitar-se són les següents:

1. Rehabilitació i recuperació.
2. Reorientació professional i adaptació del lloc de treball.
3. Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
4. Altres prestacions.

Com sol·licitar-les

Descàrrega i emplena el formulari de sol·licitu.
La sol·licitud de prestacions complementàries pot ser presentada mitjançant el següent formulari en qualsevol de les nostres delegacions o bé al correu electrònic: prestacionescomplementarias@uniondemutuas.es

Qui pot sol·licitar-les

Pot sol·licitar-la el propi treballador/a, el cònjuge o la parella de fet del treballador/a o a falta dels anteriors els drethavents del treballador fins a segon grau, pels danys patits a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, sempre que es reunisquen els requisits establits per unitat de convivència de l’accidentat/a.

Més informació, Reial decret 453/2022, de 14 de juny, per el qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1.b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Per a qualsevol aclariment pots contactar a través de l’adreça de correu: prestacionescomplementarias@uniondemutuas.es