Notícies

14/03/2019

Novetat legislativa: Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials

La innovació és un important estímul per al desenvolupament de nous coneixements. Les organitzacions valoren els seus secrets empresarials tant com els drets de propietat industrial i intel·lectual i utilitzen la confidencialitat com una eina de gestió de la competitivitat empresarial. Les entitats innovadores estan cada vegada més exposades a pràctiques deslleials que persegueixen l’apropiació indeguda de secrets empresarials.

La falta d’instruments jurídics eficaços per a la protecció del secret empresarial causa que la innovació i la creativitat es vegen desincentivades i que disminuïsca la inversió.

És necessari que la competitivitat estiga protegida de manera adequada, i millorar les condicions i el marc per al desenvolupament i l’explotació de la innovació i la transferència de coneixements en el mercat.

La Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, entra en vigor el 13 de març i serà aplicable per a la protecció de qualssevol secrets empresarials, amb independència de la data en què s’haguera adquirit legítimament la titularitat sobre ells.

Pots consultar el BOE o el resum d’aquest.

BOE
Resum